Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, GÖTLUNDA 17:1 GÖTLUNDA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
GÖTLUNDA KYRKA ligger i södra delen av den rektangulära kyrkogården. Kyrkan är orienterad i öst - västlig riktning. Huvudingången från landsvägen i söder utgörs av en järngrind med stenstolpar, krönta av klot. En grusgång leder från grinden mot kyrkans sydfasad och delar sig framför kyrkan i två grusgångar. Norr om dessa , närmast fasaden, bildas en gräsbesådd triangel med planterade buskar . En annan ingång till kyrkogården , även denna en järngrind, vetter mot en mindre väg utmed västmuren. Från denna grind leder en grusgång till kyrkans västport, placerad i ett vapenhus. Den tredje järngrinden leder från församlingshemmets gård i öster. Kyrkan avgränsas på alla sidor av en kallmurad stenmur. Innanför denna står planterade lönnar. På kyrkogården växer även låga måbärshäckar. Runt kyrkan, liksom utmed västra och östra delarna av muren, går grusgångar. De fåtaliga gravarna ligger glest placerade i rader utmed gångar och häckar. Kvarteren återfinns huvudsakligen norr och väster om kyrkan. Norra delen av kyrkogården tillkom 1962. Söder om kyrkan står en gravsten form av sandstenskors. Korset har sannolikt utgjort gavelstycke till ett medeltida gravmonument.