Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skara kn, SYNNERBY 9:1 SYNNERBY KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
SYNNERBY KYRKA ligger öst - västligt placerad på en rektangulär kyrkogård. Kyrkogården inramas av en jämn, kallmurad stenmur av kvadersten och av en trädrad. Mot norr samt utmed norra delen av västra kyrkogårdsmuren växer en häck. Huvudingången vetter mot parkeringsplatsen i öster och utgörs av en dubbel smidesgrind i södra delen av stenmuren. Den upptill svängda grinden består av spjälor mellan två rader med ovaler. Grinden är placerad mellan fyrsidiga stenstolpar, krönta av lockhällar, koner och stenklot. Från grinden leder en grusgång utmed kyrkans sydfasad och till västra kyrkporten. Mot landsvägen i söder vetter en likadan grind. Innanför grinden är en stentrappa samt en grusgång mot kyrkans sydportal. Det finns även en muröppning med trappa i norra delen av östra kyrkogårdsmuren. En grusgång följer östra kyrkogårdsmuren och en annan följer norra delen av västra muren. Norr om fasaden ligger en rad med kalkstensplattor. På kyrkogården växer även flera buskar, bland annat söder om tornet.
Väster om kyrkan finns en stor, välbevarad tumba med inskriptioner samt en lockhäll med porträtt i relief. Tumban är tillägnad Carl Fridrich Reuterhielm, död 1750 och dennes famllj. Intill tumban finns flera äldre gravvårdar samt en runsten, som tidigare varit inmurad i kyrkans vapenhusvägg. Även söder om kyrkan finns flera äldre vårdar och i nordväst ett kvarter som inramas av låga häckar. Gravarna norr om kyrkan är huvudsakligen senare och uppdelas i nord - sydligt placerade kvarter genom häckar med kalkstensgångar mellan.