Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Munkedal kn, VALBO-RYRS BACKA 1:33 VALBO-RYRS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
VALBO RYRS KYRKA ligger ungefär i mitten av kyrkogården. Den äldre delen, jämnårig med kyrkan (dvs 1903) är närmast kyrkan och norrut till huvudgrinden, en utvidgning från 1983 ligger i söder. Kyrkogården är omgärdad av en häck, granhäck i öster och söder, i övrigt liguster. Kring den äldre delen står också höga lindar, lägre och yngre träd kring den yngre delen. Gravarna är relativt jämnt utspridda, glesast i söder, och av varierande utseende och ålder.

Ingång i norr genom en dubbel grind i smalt järnsmide och smyckad med vitmålade kors, mellan granitstolpar. Mellan stolparna välver sig en smal järnstång.

En grusad gång leder fram till kyrkporten genom en allé av små cypresser, vilken delar sig utmed kyrkan tillsammans med en låg häck. Grusade gångar i ett enkelt rutnätssystem och gräsbevuxna kvarter. Planeringen av gångsystem från 1944-45 av Olof Wrange.


En EKONOMIBYGGNAD ligger i nordväst. Ljusgrön locklistpanel, tak under tegel. Troligen byggd 1950.