Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Munkedal kn, KROKSTAD 1:2 KROKSTADS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
KROKSTAD KYRKA ligger i västra delen av kyrkogårdens äldre del. En del gravar ligger på norrsidan, men merparten ligger i söder och öster. Kyrkogården är omgärdad av en kallmurad gråstensmur. Innanför muren står höga uppvuxna lövträd. Ingångar finns i söder (2 st) och väster, genom svarta smidesgrindar mellan grindstolpar av sten. Grusade gångar i enkelt rutnätssystem, och gräsbevuxna kvarter. Gravarna ligger glest norr om krykan, men tätare i söder, där många har ram. En del höga och halvhöga gravvårdar skapar karaktär åt kyrkogården närmast söder om kyrkan. Denna äldre del är utvidgad till nuvarande storlek i samband med att kyrkan byggdes, och muren är upplagd 1887. Den gamla kyrkan låg omedelbart norr om den nuvarande, vid kyrkobygget 1863 lades den nya kyrkan så nära intill den gamla som möjligt, dock så att det gick att köra med häst och vagn emellan.

Senare utvidgningar ligger söder och sydost, med en mindre väg emellan dem och den äldre delen, den gamla uppfartsvägen från landsvägen till kyrkan. 1925 ÅRS UTVIDGNING ligger rakt söder om den äldre delen, omgärdad av en tuktad häck och till viss del stängsel. Ingång norrifrån, dvs vettande mot den äldre delens grindar. Grusade gångar i rutnätssystem, och gräsbevuxna kvarter. Gravarna har endast låga gravvårdar. YNGSTA DELEN ligger öster om denna, invigd 1981. Den är omgärdad av en häck, och har låga gravvårdar med rygghäckar emellan.

Kyrkan är omgiven av flera mindre byggnader. Öster om den äldre delen ligger ett område med kyrkogårdens materialgård, och där ligger också KYRKSTALLAR, en av två tidigare längor, med spiltor etc intakta. Rödmålad brädpanel, tak under rött tegel. Mitt emot denna ligger en enkel ekonomibyggnad, med tre väggar, öppen på den fjärde. Tidigare cykelstall, nu förvaring. Rakt öster om kyrkan, invid kyrkogårdsmuren, ligger en uthuslänga, rödfärgad med pulpettak. En modernare EKONOMIBYGGNAD av trä ligger väster om kyrkan. Den ligger alldeles nedanför den stora gravhög som finns utanför kyrkogården på västsidan.

Invid gamla kyrkogårdens sydvästra hörn ligger ett BÅRHUS, ingrävt i slänten och med ingång åt söder. Det är från 1959, och har en fasad av granit med en kopparklädd dubbeldörr inom en granitportal. Ett staket inramar platsen framför denna. Väster om denna ligger en jordkällare, 1800-tal, egentligen tillhörig prästgården men som tidigare också tjänstgjort som bårhus.