Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Munkedal kn, HÅBY 7:1 HÅBY KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
HÅBY KYRKA ligger i sydvästra delen av kyrkogården, som består av tre delar, utan särskilt skarpa inbördes avgränsningar. Den äldre delen är den som närmast omger kyrkan, och en utvidgning åt norr skedde 1935. Båda dessa delar är omgärdade av en kallmurad stödmur i gråsten. Utvidgningen från 1935 efter ritningar av Axel Forssén. Ytterligare en utvidgning åt norr skedde 1975.

Kyrkogården omgärdas i söder och öster av en klippt syrenhäck. I norr och delvis åt väster finns en lägre häck, med lövträd innanför. Huvudingången är i väster, genom en äldre dubbel svart smidesgrind mellan stenstolpar och en trappa genom muren, som med endast en liten avsats emellan fortsätter upp i kyrktrappan. En körväg in till bårhuset ligger längre norrut på västsidan, genom en dubbel modernare svart smidesgrind. Ytterligare mindre ingångar finns i sydöst och nordöst (till församlingshemmet).

Smala grusade och asfalterade gångar i ett enkelt rutnätssystem mellan gräsbevuxna kvarter. På den äldsta delen såväl låga som halvhöga och höga gravvårdar, ofta med ram kring gravplatsen. Här finns också en liggande stenhäll från 1799 och några smidesstängsel. Mellankyrkogårdens gravar är förhållandevis enhetligt utformade, låga och ibland med ram. På den yngsta delen låga gravar utan ram. Här står också ett högt träkors, troligen jämnårigt med kyrkogårdsdelen (1975).

Ett BÅRHUS och ekonomibyggnad ligger drygt 20 meter norr om kyrkan. Det är av rött tegel, med lågt takfall och med grå dörrar och portar. Det är byggt 1957.