Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, SILTE KYRKOGÅRDEN 1:1 SILTE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Silte kyrkogård består av två delar, en äldre med kyrkobyggnaden och en yngre, tillkommen 1981 och belägen norr om den äldre kyrkogården. Den äldre kyrkogården utvidgades 1892 ca 6 m åt söder, en äldre trädrad markerar den gamla gränsen. Den nya kyrkogården är uppfylld i förhållande till omgivande mark. I den gamla kyrko-gårdens nordvästra hörn står ett f.d. sockenmagasin från 1853, numera använt som förråd för kyrkans behov.

Den äldre delen av kyrkogården begräsas av kalkstensmurar i norr, öster och väster, i söder av en karganhäck. Den norra muren täcks till stora delar av murgröna. Den nya kyrkogården begränsas av måbärshäckar, planterade på slänterna. Även gravkvarteren på den nya kyrkogården inramas av måbärshäckar.

Till kyrkogården leder två ingångar från landsvägen i väster, båda stängs med svartmålade järngrindar varav den södra flankeras av gjutna betongstolpar.
Från den södra grinden leder en stig, belagd med betongplattor samt ett antal äldre gravhällar, fram till kyrkans portaler på södra sidan. På norra sidan kyrkobyggnaden är en grusgång anlagd, medan gångarna på den nya kyrkogården är belagda med kalkstensflis. I övrigt är marken gräsbevuxen. Till den nya kyrkogårdsdelen kommer man via en kalkstenstrappa från landsvägssidan och en slänt från norra delen av den gamla kyrkogården. Intill den senare är på ny kyrkogården anlagd en minneslund med ljuslykta och sittbänkar. Belysningen på kyrkogården utgörs av tre st. lyktstolpar av metall med enkla glaskupor vid grindarna och vid gångstigen söder om kyrkobyggnaden.

Utmed muren är lövträd planterade (lönn, lind och alm). Flankerande den södra ingången till kyrkogården står några syrenbuskar. ingången står i Dessutom finns det häckar av buxbom inne på kyrkogården.

Övriga byggnader på kyrkogården
I nordvästra hörnet av den gamla kyrkogården ligger ett f.d. sockenmagasin från 1800-talet som numera används som förråd för kyrkans behov.