Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, NORRLANDA KYRKOGÅRDEN 1:1 NORRLANDA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården bildar en kvadrat, där ingen sida är helt rak utan buktar ut på mitten. Troligen är kyrkogårdens utsträckning den ursprungliga. De kallmurade kalkstensmurarna är delvis oregelbundet lagda. I väster är muren mycket kraftig med en bredd på 120 cm. I söder nära ingången uppvisar muren en oregelbundenhet som anger var den sydliga ingången tidigare var belägen. Utanför den västra muren finns ett stegskjul.

Medeltida stigluckor med tjärade faltak i öster (”Likporten”) och i norr, varav den norra är särskilt märklig med invändiga sittnischer och dubbla valvbågar för kör- och gångpassage. Båda luckorna är försedda med dubbla trägrindar. Gångarna, som är belagda med kalkstensflis, leder från de östra och södra ingångarna längs med kyrkans södra fasad. Kyrkogården lyses upp med armaturer på belysningsstolpar, vilka är utplacerade över hela kyrkogården, och fasaderna belyses med spotlights. Utmed murarnas insidor är träd (ask och lönn) planterade, vilka delvis skadat muren.

De äldsta gravarna och också de mest varierande gravvårdarna, återfinns i sydväst och i söder, området norr om kyrkan saknar mestadels gravar. Vårdarna är nästan uteslutande gräsgravar. På kyrkogården fanns vid inventeringen 1996 ca 150 st. synliga gravar.

Övriga byggnader på kyrkogården
Två medeltida stigluckor finns i kyrkogårdsmuren, i norr resp. öster. De är uppmurade av kalksten, putsade och vitkalkade samt försedda med tjärade faltak.