Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, LEVIDE KYRKOGÅRDEN 1:1 LEVIDE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Genom successiva utvidgningar har kyrkogården fått en något oregelbunden utformning. Närheten till vägsystemet har medfört att nordvästra och västra delen av kyrkogårdsmuren erhållit bågform. Under nära två hundra år har kyrkogården utvidgats mot norr, en sluttning ner mot landsvägen. Möjligen har jordmassor påförts den östra delen av kyrkogården.

Marken är gräsbevuxen och kyrkogården omges av en kallmurad kalkstensmur, höjden varierar mellan 0,8-1,0 m.

Kyrkogården har tre ingångar, i söder, väster och norr. I söder finns en dubbel trägrind, flankerad av två murade och rappade stolpar av kalksten. I norr samma anordning fast med järngrindar, medan man i väster passerar in på kyrkogården på en färist av järn. Från grindarna leder gångstigar, belagda med cementplattor, fram till kyrkan. Belysningsarmaturer är uppsatta utefter gångvägen från den norra grinden (3 st) samt innanför den södra grinden (1 st). Utefter kyrkans södra och västra fasader är marken belagd med kalk- och sandstenshällar, längs norra fasaden är gjutet en cementplatta.

Innanför kyrkogårdens murar är en trädkrans (ask, lönn och lind) planterad, några solitärträd finns inte. Utefter de västra och nordvästra murarna är häckar planterade.

På kyrkogården finns (1996) 293 synliga gravar. De flesta ligger öster och norr om kyrkan.

Övriga byggnader på kyrkogården
Några andra byggnader än kyrkan finns inte på kyrkogården, i kyrkogårdens omedelbara närhet finns dock som nämnts de till kyrkan hörande förrådsbyggnaderna vilka tidigare utgjort sockenmagasin resp. bårhus.