Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, KRÄKLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 KRÄKLINGBO KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Gamla kyrkogården är fyrsidig, den norra sträckningen skär av kyrkogården diagonalt, de övriga hörnen är i det närmaste rätvinkliga. Den södra kyrkogårdssträckningen mäter 67 m, den östra 28 m, den norra 69 m, och den västra 42 m.

Kyrkogården omges av terrassmurar - kallmurade av kalksten, västra muren, liksom delar av det sydvästra hörnet har också trästaket. Den södra terrassmuren är delvis täckt med kalkstenshällar. Norra sträckningen har två öppningar vilka föregås av färister (järngaller), på södra sträckningen finns en enkel trägrind till prästgården. En grusgång leder från den nordvästra ingången utmed kyrkans västra fasad och vidare längs med den södra fram till södra långhusportalen.

Kyrkogården omges av en trädkrans av lövträd. Kyrkogården sluttar från väster mot öster. Marken är gräsbevuxen. I norr och väster finns inga synliga gravar och på kyrkogården i övrigt finns endast 52 gravvårdar.

I sydvästra hörnet mot prästgården syns grundmurar efter en försvunnen byggnad, troligen en kastal. Enligt Langebek fanns den ännu 1753 men revs när man byggde om ladugårdar och uthus vid prästgården, senare under samma århundrade. Den bevarade grunden mäter 10 x 10 m. Mot kyrkans norra vägg står en bildsten uppställd, mot den östra står en liten gravhäll.

Utanför den egentliga kyrkogården, i väster har man anlagt en minneslund. Minnesplatsen är rund och har en stensatt gång runt en fontän – ett buskage omger lunden.

Belysningen på kyrkogården utgörs av belysningsstolpar (3 st.). Stolparna av trä
Den nya kyrkogården är anlagd omkring 1930, den har i det närmaste en kvadratisk plan. Kyrkogården omges av kallmurar av kalksten, täckhällar. Muren är ca 110 cm hög och 60 cm bred. Gångsystemet bildar ett likarmat kors vilka delar in kyrkogården i fyra kvarter. Öppningar finns i den norra och södra muren, de är försedda med dubbla järngrindar monterade i stenstolpar vilka är krönta av träklot. Till den södra grinden leder en stentrappa belagd med asfalt.
Intill södra och västra murarna finns lövträd planterade, intill östra muren är en ek planterad. I syd- och nordöstra kvarteren finns buskar planterade.
Det fanns (1996) 135 synliga gravvårdar, de flesta är belägna inom den västra delen, samt utmed murarna, i den östra delen finns endast ett fåtal gravvårdar.

Övriga byggnader på kyrkogården
I hörnet som bildas mellan kor och sakristia finns en magasinsbyggnad, uppförd i två våningar. Ingång från öster, övre våningen når man via en utvändig trätrappa.