Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, HOGRÄN KYRKOGÅRDEN 1:1 HOGRÄN KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Hogrän kyrkogård består av en ny och en gammal del båda är var för sig nästan helt kvadratiska. Kyrkogården utvidgades 1913 mot öster, och år 2000 invigdes den nya delen med minneslund.

Den gamla kyrkogården är omgiven av kallmurade kalkstensmurar, täckhällarna är dock bruksmurade. Murarna är möjligen lagda omkring 1780, omlagda i mitten av 1800-talet. Järngrindar på de södra, norra och västra mursträckningarna. I nordväst fanns till 1877 en likport. Trädkransen som vuxit innanför murarna är förtunnad. Kyrkogården domineras av gräsmattor. Från de södra och västa ingångarna leder gångar belagda med cementplattor med singel fram till den långhusportalen. Den nya delen av kyrkogården omges på tre sidor av bandtun med en större och en mindre ingång i den västra sträckningen. Utmed gångarna står två lyktstolpar samt en vid minneslunden. Kyrkans sydvästra fasader belyses med spotlights.

Gravarna ligger glest med en förtätning söder om kyrkan. På kyrkogården fanns vid inventeringen 1996 ca 140 st. synliga gravar. Minneslunden är utformad som en halvcirkel belagd med kalkstensflis, med en lykta samt en sten med Kristusmonogram. Halvcirkeln är i rundningen omgiven av låga buskar.
I den nya delens sydvästra hörn står en byggnad som inrymmer förråd samt toalett.

Övriga byggnader på kyrkogården
På kyrkogårdens nya del i dess sydvästra hörn står en byggand inrymmande förråd och toalett.