Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungälv kn, HÖGEN 2 YTTERBY KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
YTTERBY KYRKA är uppförd på en mindre kulle med i övrigt flacka omgivningar. Kyrkplatsen är idag helt omgiven av bebyggelse. Kyrkan omges på nära håll av höga uppvuxna lövträd och det är svårt att se hela kyrkan på en gång, annat än vintertid.

Kyrkan ligger på en parkliknande kyrkotomt, som omfattar själva kyrkokullen, och med kyrkogården omedelbart norr om kyrkotomten. Kyrkan är närmast omgiven av en kyrkoterrass med stödmurar av gråsten åt norr, öster och söder. I väster ansluter infartsvägen från församlingshemmet. Gångarna runt kyrkans västsida är asfaltbelagda, i övrigt är terrassen gräsbevuxen.
Söder om kyrkoterrassen utreder sig ett parkliknande område, gräsbevuxet och med många uppvuxna lövträd. Strax utanför parkens låga mur går landsvägen förbi. Området fortsätter också en bit öster om kyrkan. INGÅNGAR finns i söder och väster. Huvudingången i väster är flankerad av två huggna granitstolpar med moderna lyktor som krön. Inga grindar. De två i söder är lika utformade med åttkantiga granitstolpar och smidesgrindar.

Norr om kyrkotomten ligger KYRKOGÅRDEN. Den utgörs av ett större rektangulärt fält, omgivet av en mur. Inom kyrkogården, främst i slänten upp mot kyrkan samt längs dess nuvarande öst-västliga mittaxel växer ett flertal uppvuxna lövträd. Gångar i rutnätssystem mellan gräsbevuxna kvarter.
Kyrkogården har iordningställts i två etapper, den södra hälften närmast nedanför kyrkan 1882, och en utvidgning i hela kyrkogårdens bredd norrut 1917. I samband med utökningen flyttades nordmuren norrut. En rad träd markerar ännu den äldre murens läge. Mellan 1870 och 1882 användes ännu Ytterby gamla kyrkogård.

INGÅNGAR till kyrkogården med gravplatser sker i dess sydvästra hörn där ingången är försedd med huggna granitstolpar och smidda järngrindar, samt direkt från kyrkotomten.

Väster om kyrkan ligger ett FÖRSAMLINGSHEM, byggt 1972 och ritat av Voldemars Vasiljs. Det är uppfört med fasader i kalksandsten (mexitegel) och låga sadeltak med tegel och kopparplåt. Det har under senare år byggts till. I slänten nordost om kyrkan ligger delvis nedgrävt ett BÅRHUS, uppfört 1961 efter ritningar av arkitekt John Samuelsson, Kungälv. Byggnaden är uppförd i tegel och betong och är delvis nedgrävd i jorden.