Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, JÄRNBROTT 166:10 VÄSTRA FRÖLUNDA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av kyrka, kyrkotomt och församlingshem. Till anläggningen bör även räknas det f.d. prästbostället Tofta Nordgård samt Västra Frölunda kyrkogård som ligger kvar på ursprunglig plats en knapp kilometer från kyrkan.

I det tidigare odlingslandskapet har kyrkan varit väl synlig från flera väderstreck. Den storskaliga exploateringen kring Frölunda Torg har dock till stor del konkurrerat ut kyrkan som primärt landmärke i området.

KYRKOTOMTEN är högt belägen på Toftaberget. Runt kyrkan står lövträd av olika sort och ålder. Många är uppvuxna vilket ger ett lummigt intryck och en viss avskärmning från den intensiva trafik som omgärdar anläggningen. Norr om kyrkan har grönområdet parkkaraktär, i öster har det mer naturprägel. Mot söder ligger en trädbevuxen slänt ned mot en större parkeringsplats. I väster är tomten terrasserad med en kraftig mur och en äldre stentrappa leder ner mot parkeringen. KYRKOPLANEN är asfalterad hela vägen fram till kyrkans fasad.

FÖRSAMLINGSHEMMET byggdes 1964-1965 och ligger nordost om kyrkan uppe på kullen. Det har ett tidstypiskt sparsmakat utseende med långsmala rektanglar som huvudsakligt formelement. Fasaderna är av mörkrött tegel, det platta taket är kopparkantat och klätt med papp, enluftsfönstren har i huvudsak träbågar. I den östra fasaden betonas en samlingssal med ett större utkragat fasadparti som har ett stort fönsterparti uppbyggt av höga smala fönster i aluminiumbågar (utbytta). Byggnaden är om- och tillbyggd 1983-85. Entrépartierna byttes 1991.

TOFTA NORDGÅRD (Järnbrott 758:430) ligger nedanför höjden öster om kyrkan. Gården var boställe för präster från 1700-talet till 1900-talets början. På 1820-talet bestod den av ett bostadshus, ladugård och vedbod. 1882 uppfördes ett nytt och större bostadshus och det gamla blev drängkammare, bagarstuga m.m. En ny ladugård byggdes 1910.
Ladugården revs 1968 och idag omfattar Tofta Nordgård två bostadshus och ett förråd. Det äldre bostadshuset har en vånig och en liten förstukvist med enkel dekor. Det yngre är 1½ våning och entrén omges av två kolonner. Bostadshusen är vitmålade med tegeltäckta tak. Det äldre huset disponeras av Västra Frölunda hembygdsförening och innehåller bl.a. museum och arkiv.

KYRKOGÅRDEN ligger kvar på ursprunglig plats, ungefär en kilometer öster om den nuvarande kyrkan. Den låg tidigare i anslutning till den gamla kyrkan. Idag är den kringskuren av större vägar och trafikleder, med stora bostadshus och industrier som nära grannar. Uppvuxen grönska på och kring kyrkogården ger en viss avskärmning från trafiken.

Kyrkogården består av en äldre del samt senare utvidgade begravningskvarter i söder (1920 och 1940-tal) och väster (1985). Tidigare stod ett bårhus på kyrkogården, men det är rivet. Under 1940-talet fanns långt gångna planer på att uppföra ett begravningskapell på kyrkgården, men planerna realiserades inte.

Den äldsta delen omgärdas i norr, väster och öster av en fogad och cementstruken stenmur. Huvudentrén i norr har en svartmålad smidesgrind med grindstolpar. I muren utanför sitter järnringar som tidigare använts för att binda upp hästar. Den södra delen har en lägre stenmur. Grusade gångar avdelar kvarteren såväl på den äldre som senare utvidgade delar av kyrkogården.

De olika utvidgningsetapperna har sin egen karaktär, både med avseende på gravskick och på vegetation. 1800-talets omdaningar har satt stor prägel på den äldre kyrkogårdens utseende. Den äldsta delen uppvisar en stor variation av gravvårdar, från decennierna före sekelskiftet 1900 och fram till idag. De äldsta gravstenarna är från 1680 och 1729. De är uppställda längs den norra muren. Trädplanteringen på den äldsta delen domineras av uppvuxna almar, i söder växer oxlar och i väster lindar. Rumsskapande liguster- och buxbomplanteringar runt ett av urngravfälten har ingen motsvarighet på samtida kyrkogårdar inom Göteborg.