Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, ATLINGBO KYRKOGÅRDEN 1:1 ATLINGBO KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården
Kyrkogården är i dag i det närmaste kvadratisk. Den torde ha utvidgats två gånger i ganska sen tid, först mot söder där den väst-östliga gången utgjorde gräns mot söder sedan mot öster – öster om träden vid kyrkans kor. Trots avsaknad av nästan all vegetation i form av träd och buskar får kyrkogården rumskänsla tack vare den omgivande grönskan. De träd som växer öster om koret är viktiga i detta sammanhang, de ger ytterligare karaktär åt kyrkogården. Gräsytor och gräsgravar dominerar, de intressantaste – och äldsta gravarna ligger öster och sydost om kyrkan.
Kyrkogårdens västra och norra sträckning utgörs av en låg terrassmur och innanför den en låg häck. Utanför finns ett grund dike. I söder en relativt nyuppförd mur av cementhålsten(?), putsad och försedd med täckplattor av sandsten. I öster en häck. På 1700-talet omtalas ett plank runt kyrkogården. Öppningar i väster och i norr.
Grusgångar leder från huvudingången i väster till kyrkan och längs dess sydsida till sakristians östra mur. Från kyrkans sydportal leder en gång söderut och ansluter en bit från byggnaden till en gång i öst-västlig riktning. Kyrkogårdens belysning utgörs av tre lyktstolpar av järn placerade utmed gångarna. Ovan sakristians ingång finns en enkel lampa.
På östra delen av kyrkogården finns en minneslund sedan 2004. Den omges delvis av stenblock placerade i en halvcirkel. Lunden är delvis stensatt, i centrum en ställning avsedd för värmeljus.
På kyrkogården fanns (1996) ca 135 gravvårdar.

Övriga byggnader på kyrkogården
Inga övriga byggnader finns på kyrkogården.