Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Götene kn, LEDSJÖ 9:1 LEDSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
LEDSJÖ KYRKA ligger i nordvästra delen av en mindre kyrkogård. Kyrkogården har utbyggts västerut i två omgångar, sannolikt på 1930-talet samt på 1980-talet. Kyrkogården är högt belägen och sluttar mot söder och väster. Den omges på alla sidor av en kallmurad stenmur samt av en trädrad med lönnar. En stiglucka i västmurens norra parti leder till en nyare kyrkogård i väster. Från stigluckan leder en grusgång österut utmed kyrkans nordfasad. En annan grusgång leder till kyrkans västport i sydöst. På den senare ligger även fyra rader med stenplattor. En enkel smidd gallergrind i norra delen av östmuren leder till närbelägna gården Kyrkebo.
Kyrkogården saknar egentlig kvartersindelning. Utmed östmuren samt i sydöst finns de äldsta gravvårdarna, varav några har stenram och en har järnstaket. I nordöst finns bland annat en liggande gravhäll. Öster om före detta sakristian finns en gravtumba med dragring. I nordvästra hörnet har några äldre stenar lutats mot muren.
STIGLUCKA - Den murade, putsade och vitmålade stigluckan har rundbågig öppning samt sadeltak med enkupigt lertegel. I rundbågen finns en nyare, dubbel smidesgrind med spjälor samt överst voluter. Stigluckan är troligen från 1700-talet.
NYA KYRKOGÅRDEN - Nya kyrkogården, väster om kyrkan, är lägre belägen än den gamla kyrkogårdsdelen. Kyrkogården tillkom 1973. Den omges i söder och väster av en kallmurad stenmur av enhetliga kalkstensplattor samt på alla sidor av en trädrad med bland annat lindar. Mot norr utgörs inhägnaden av låga häckar och i nordöstra hörnet av ett trästaket. Mellan staketet och häcken är en öppning, vilken utgör huvudingång från norr. En grusgång med plattor leder härifrån och söderut. Mot väster finns en ingång i form av en muröppning. Härifrån leder en smal väg utmed murens utsida till parkeringsplatsen i norr.
Mellan nya och gamla kyrkogården är en stiglucka i muren. En grusgång med plattor leder västerut från stigluckan och en likadan gång går söder om denna. Grusgångar följer även inhägnaderna. Västra kyrkogården indelas i kvarter genom häckar. Östra partiet har inte tagits i bruk.