Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, LÅNGTORA 14:1 LÅNGTORA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Långtora kyrka är en senmedeltida, välvd salkyrka med vapenhus i söder och sakristia i norr. Långtora kyrkogård omges av en kallmur i gråsten. Ingång sker från söder genom en muröppning med grindstolpar i granit och smidesgrindar. Innanför kyrkogårdsmuren finns en del lövträd men det är ej fråga om någon sammanhängande trädkrans. Kyrkogården är liten. Den har sin största utsträckning söder och väster om kyrkan. gångarna är grustäckta. Gravkvarteren är till största delen grästäckta, men ett antal äldre grusgravar med stenramar från tidigt 1900-tal finns även. Kyrkogården utvidgades år 1870 och några sentida utvidgningar har ej skett. Den innehåller ett varierat inslag av gravvårdar som en provkarta på 1900-talets olika stilideal. På västra delen av kyrkogården står klockstapeln. Den är uppförd i den för trakten typiska stilen, med spåntäckta huvar och tjärad panel, och torde härröra från 1700-talets förra hälft.