Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Enköping kn, LILLKYRKA 3:1 LILLKYRKA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Lillkyrka kyrka är en liten, medeltida salkyrka. Den har vapenhus i söder och sakristia i norr. På kyrkans norra sida mittemot vapenhuset ligger ett gravkor för Eka säteri. Långhus och sakristia har bevarat ursprunglig form sedan kyrkan byggdes. Vapenhuset är tillbyggt först år 1730. Gravkorets ålder framgår ej i litteraturen. Kyrkans murar är uppförda i gråsten.
Kyrkogården är liten och omges av en kallmurad gråstensmur. Den kantas av en gles trädkrans av små, unga träd och med enstaka äldre lövträd. I sydvästra hörnet finns en ingång med putsade grindstolpar och smidesgrindar. Gångarna på kyrkogården är grustäckta och gravkvarteren täcks till största delen av gräsmattor. Längs södra och västra muren finns ett antal stora gravstenar från 1900-talets tidigare del. Några av dem står på grusgravar med stenram. Norr om kyrkan finns ett litet gravkvarter med ett dussintal små gravstenar av svart granit från 1920-40-talet. Vid östra muren står en gravsten av röd sandsten i klassicistisk stil från 1850.

Klockstapeln är belägen i kyrkogårdens nordöstra hörn. Den härstammar från 1744 och ersatte då en äldre stapel från 1687. Klockstapeln har slutna, brädklädda väggar som inte är tjärade utan i stället täckmålade i brunt. Den har två utvändiga diagonalsträvor och ett spånklätt tak med svängd profil som kröns av en liten huv. På huven sitter en vindflöjel lika kyrkans vindflöjlar.