Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Götene kn, GÖTENE 8:1 M.FL. GÖTENE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
GÖTENE KYRKA är öst - västligt placerad i den sydvästra delen av en mycket stor kyrkogård. Väster om kyrkan finns en klockstapel, och på en kulle öster om kyrkan och nordväst om prästgården, ett bårhus.
Mot söder inramas kyrkogården av en måbärshäck och en trädrad med lindar. En grusgång följer dess insida. Kyrkogården inramas i sydöst av en jämn ny stenmur av kalkstensplattor med täckstenar. Mot prästgården i öster samt mot Kinne-Vedumsvägen i väster utgörs inhägnaden av en häck. I sydväst saknas dock inhägnad.
Kyrkogårdens huvudingång vetter mot Mariestadsvägen i söder och utgörs av en dubbel smidesgrind med spjälor och överst voluter. Grinden är placerad mellan fyrsidiga kalkstensstolpar med konande lockhällar samt stenklot. En grusgång med tre plattrader leder från grinden till kyrkans sydport.
Mot Kinne-Vedumsvägen i väster finns en dubbel smidesgrind med spjälor samt överst ankare. Grinden sitter mellan stenstolpar med konande lock samt stenklot. Från grinden leder en grusgång till kyrkans västportal.
Mot en liten parkeringsplats öster om kyrkan finns tre grindar. En dubbel smidesgrind med vegetativa mönster leder mot väster in till kyrkogården och vidare via en grusgång till kyrkans huvudingång. En smidd, dubbel gallergrind med enkla volutformer leder mot norr in på kyrkogården. Grindarna är placerade mellan fyrsidiga kalkstensstolpar med lockhällar och stenklot. Grindarna från 1947 är ritade av Adolf Niklasson. En smidd gallergrind leder mot öster in till prästgårdstomten och är placerad mellan fyrsidiga granitstolpar med konande lockhällar och stenklot.
En grusgång leder runt kyrkan. Den äldre kyrkogårdsdelen, söder och öster om kyrkan, indelas i tydliga kvarter genom ett system av grusgångar och häckar. Här finns flera gravar från sent 1800-tal , varav vissa med stenram och enstaka med järnstaket. Söder om kyrkan står sju stenkors, troligen 1600-tal.
Närmast nordöst om kyrkan är en kyrkogårdsdel från 1947. Bland de fåtaliga gravvårdarna är ett stenaltare med träkors, ritat av Adolf Niklasson. På kyrkogården växer enstaka löv - och barrträd. Väster om vapenhuset finns en rabatt.
Den nya kyrkogården längst mot nordöst indelas i mindre kvarter genom tujahäckar och gångar. En grind i nordväst leder ut på gatan och utgörs av en dubbel smidesgrind med "blad" mellan stenstolpar med lockhäll och stenklot.
KLOCKSTAPEL - Klockstapeln från 1961 är öppen och av bockkonstruktion. Den stöttas i öster och väster av fyra stöttor och i norr och söder av en stötta. Den täcks av ett spåntäckt, valmat sadeltak, i mitten uppdragen till rund spira. Spiran kröns av en flöjel med årtalet 1961. Även två av klockorna inköptes 1961. Storklockan är gjuten och kommer från den 1800-talsstapel som revs 1961.
BÅRHUS - Bårhuset, troligen från 1947, är nedgrävt i en kulle och har murad kalkstensgavel i söder. Ingången i söder består av en svart pardörr i källarplan. I övrigt täcks högen av gräs. I östsluttningen ligger sedan 1972 två liljestenar samt ytterligare tre stenhällar.