Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sollefteå kn, VÄSTERHÄLLAN 1:4 BOTEÅ KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkotomten
Långsmal tomt i öst-västlig riktning, kyrkan placerad långt i väster tack vare utvidgningar österut. Tomten saknar staket, men två entréer i norr har grindstolpar i granit, men saknar grindar. I söder en kallmurad bogårdsmur i natursten, ca 2 m som högst. Buskvegetation i slänt nedanför mot den starka sluttningen ned till en gård nära inpå kyrkans mark. På muren och innanför densamma växer också buskage, ca 1,5m brett. Muren löper bort mot öster där den utvidgade delen tar vid.

Kyrkotomten avgränsas i norr av en grusväg, som troligen är den ursprungliga byvägen. På norra sidan av grusvägen i väster finns en utvidgad gravplats, en långsmal förrådsbyggnad rakt norr om kyrkan och öster om denna ev ett äldre skolhus?

Kyrkotomten har en asfalterad väg ned till likbod i nordväst. Likboden gjuten i betong med padörrar klädda i kopparplåt.

Betongen ursprungligen med svart målning, som idag flagar av, betong eroderar över dörrar, samt har spruckit och skjuter ut under räcket i sydväst. Mossa och gräs växer ovanpå. På betong står enkelt stålräcke i svartmålat plattstål med stående pinnar i klena fyrkantjärn. Slänt med gräs från öster. Ca 1 m hög bladhäck, troligtvis Havtorn? i väster.

Kyrkobyggnaden ligger helt nära grusvägen. Kyrkotomten är gräsbevuxen kring kyrkan i väster, norr och öster. En grusad gång, ca 1,5m bred och 10-15mm kornstorlek, löper från entrén vid klockstapeln nordöst om kyrkobyggnaden runt hela kyrkan, samt utmed södra tomtdelen mot öster. Entrégången skär av grusgång i öst-västlig riktning, vilken dessutom delar sig i två genom en svag diagonal i söder. Den nordliga delen kantad med sex galvaniserade lyktstolpar med klarglasglober, monterade ca 1970.

Den kilformade del, som bildas vid gångarnas möte sydöst om kyrkobyggnaden, har endast en grav invid en lönn, prosten Joh. Samuel Thelaus, född 1709-1776, ”saknad av alla”. Profilerad sten på egen berghäll.

En rad gravar finns utmed grusgången, alla med gräsyta, i väster en rad familjegravar i gott skick, endast i nordväst en sten med mycket lavbeväxning, mot norr en rad där flera har mossa och lav. På andra sidan gången också en rad familjegravar. Gravsten närmast sakristian oläslig. Grusgången som viker av mot söder invid sakristian smalnar av ned mot källarnedgång, ca 1m bred med mossa intill källare. I väster två st galvaniserade lyktstolpar med klarglasglober, ca 1970.

Intill vapenhus i väster ett mycket rostigt järnkors med texten:"Här hvilar stoftet af skomakaren Olof Bromans maka Hedvig född Söderström, född 1835, död 1877, samt söner och dotter." Strax bredvid en gravsten i granit för Johan Norlind familjegrav, svårläst.

En rad gravar mot söder; största stenen, rakt framför vapenhuset, för prosten M O Åkerblom 1835-1913, och hans maka Birg. Johanna 1835-1918. Längre österut en oläslig gravvård i bearbetad sten med mycket mossa, kröns av brutet bågsegment med fästong och krönande kors.

I öster intill klockstapel och kor ett antal gravar med sten av varierande ålder, från kontraktsprosten Carl Peter Lindahl, död 1882, till folkskolläraren Sven R Kärrlander, och makan Emma, döda 1983 resp. 1989. samt några enkla järnkors med förste skolläraren i socknen, Zacharias Isberg, 1823-1892, och spädbarnet Undén 1862-1863.

Mot öster två större grässegment med parallellställda gravrader norr-söder, en lönn placerad mitt på på det södra segmentets norra kant. I den utvidgade delen, där bogårdsmuren i söder tar slut och ersätts av späd rad av bladbuskar, flera mindre gravkvarter ännu längre österut med grusgångar och avgränsande buskrader i öst-västlig riktning. Gravar ca 1990-2005. Längst bort en rad av björkar och en minneslund med ölandstok och rönnar och perenner.