Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Färgelanda kn, BRÖTEGÅRDEN 1:85 M.FL. ÖDEBORGS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Till kyrkoanläggningen hör kyrkan med omgivande kyrkogård, ett bårhus (1926) samt en faluröd ekonomibyggnad som inrymmer personalrum, förråd, garage och en toalett (1990). Till kyrkoanläggningen hör också den f d skolbyggnaden med församlingshem samt ett uthus, tidigare tvättstuga till lärarbostäderna i skolhuset.

Kyrkogården har en närmast kvadratisk form som omgärdar kyrkan, huvudsakligen på dess norra sida. Den äldsta delen närmast kyrkan, har däremot sin största utbredning söder om kyrkan, vilket visar på den ovilja som fanns i äldre tid att använda marken norrut för begravningar. Kyrkogården har utvidgats två gånger, 1926 norr om kyrkan och 1972 mot öster och nordost.

Kyrkogården avgränsas naturligt i väster mot den gamla landsvägssträckningen förbi kyrkan och mot norr av vägen österut mot Rådanefors. Mot söder finns en gammal markväg och i öster en grusad p-plats i anslutning till den yngsta kyrkogårdsdelen. Från kyrkan sluttar marken, och mot utvidgningarna i norr och öster finns uppbyggda slänter. Kyrkogården inramas delvis av en kallmur som huvudsakligen sträcker sig längs den äldsta kyrkogårdsdelen och vidare längs landsvägen i väster. Kring de äldre delarna finns också stora lövträd, lindar, askar och kastanjer. I övrigt inramas kyrkogården av låga häckar. På kyrkogården växer också en del enstaka stora träd. Vid huvudentrén, mot väster, finns enkla smidesgrindar fästade i muren. Liknande grindar finns också mot söder (på tre platser), mot öster samt på ytterligare en plats mot väster. Gångarna på kyrkogården är grusade. Av gravvårdarna märks bl a ett par järnkors tillverkade vid Rådanefors bruk.

Bårhuset vid kyrkogårdens norra sida tillkom 1926, samtidigt som kyrkogården utvidgades åt detta håll. Det har en kvadratisk planform, vitputsade väggar och tälttak täckt av skiffer. För ritningarna svarade arkitekt Sten Branzell, Göteborg, som även gjorde handlingar för renoveringen av kyrkan och tillbyggnaden av dess sakristia samma år.