Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ale kn, SKEPPLANDA 9:1 SKEPPLANDA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården har medeltida anor och är rektangulär till formen med kyrkan belägen i den östra delen. Kyrkogården är utvidgad i omgångar under 1800- och 1900-talen. Kyrkogården som omger kyrkobyggnaden inhägnas av stenmurar som kantas av trädrader. Åt sydöst avgränsas kyrkogården av ett nyare järnstaket. I öster och söder finns ingångar med vitputsade stenstolpar krönta av svartmålade klot. Grindar saknas. Huvudingången finns i den västra muren.

Den första utvidgningen skedde på 1840-talet. Kyrkogården utvidgades åt norr 1955. Denna del avgränsas med en häckplantering och har gravkvarter av olika karaktär. Grusade gångar genomkorsar den gräsbevuxna kyrkogården.

En ny begravningsplats ett stycke norr om kyrkan ordnades 1925 efter förslag av arkitekten Erik Friberger. På grund av markens beskaffenhet övergavs dock denna kyrkogård rätt snart. Här finns idag endast några få gravvårdar och järnstaketet som inhägnade kyrkogården är borttaget.

Kyrkogården utvidgades ännu en gång 1985 med ett större område söder om kyrkan. Där finns också en minneslund. Skogsmark inhägnar kyrkogården samt en stenmur åt söder.