Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Linköping kn, ASKEBY PRÄSTGÅRD 1:8 ASKEBY KYRKOGÅRD

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
ASKEBY KYRKOGÅRD
Kyrkan med omgivande kyrkogård ligger i utkanten av Askeby samhälle ca 10 kilometer öster
om Linköping. Kyrkogården ligger i ett svagt höjdläge och har en oregelbunden rektangulär
planform i östvästlig riktning. Kyrkan ligger på kyrkogårdens västra del och är orienterad i
östvästlig riktning med koret i öster.

Askeby kyrka
Askeby kyrka uppfördes av sten i mitten av 1100-talet, sannolikt på kungligt initiativ. På
1180-talet överläts kyrkan till cistercienserorden, som grundade ett nunnekloster här. Det
ovanligt långa koret byggdes till på 1400-talet i tegel med strävpelare. Efter en brand i början
av 1600-talet återstår endast två våningar av tornet. Omfattande restaureringar 1913 och 1951
har satt sin prägel på kyrkorummet. Kyrkans fasader är putsade och taket är belagt med spån.

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Gravplats nr 1-466
Kyrkogården saknar kvartersindelning och omfattar gravnummer 1-466. Numreringen startar
söder om kyrkan. Numreringen löper sedan runt rygghäckarna i kyrkogårdens östra del och
fortsätter längsmed norra kyrkogårdsmuren för att avslutas vid minneslunden.

Allmän karaktär
Kyrkogården ligger i direkt anslutning till kyrkan som ligger i ett svagt höjdläge. Den har en
oregelbunden kvadratisk utformning, kyrkan ligger i kyrkogårdens nordvästra del.
Kyrkogården omgärdas av askar som främst står innanför bogårdsmuren som omgärdar
kyrkogården. Kyrkogården karaktäriseras idag av rygghäckar av idegran i nordsydlig riktning.
I det nordöstra hörnet finns ett fåtal grusgravvårdar omgärdade av buxbom. Området norr om
kyrkan har historiskt sett inte använts för begravningar, det är först under de senaste
decennierna som området tagits i anspråk för ändamålet. Området söder om kyrkan domineras
av lämningar av klostret och sentida markeringar av detsamma samt en gravvård över
Andreas Lindbloms föräldrar.

Omgärdning
Väster: muren är kallmurad med en höjd av ca 0,5 m, lagd i två relativt jämna skift. En
fristående modern mur finns mellan kyrkans västgavel och en bod i kyrkogårdens sydvästra
del. Muren är murad av kalkstenskvadrar, kalkstensskivor ligger ovanpå den ca 0,4 m höga
muren. De låga murarna söder och norr om kyrkan utgör ingen tydlig avgränsning mellan
kyrkogården och gårdsplanen till församlingshemmet.
Norr: muren är kallmurad med en höjd av 0,7-1,0 m, lagd i relativt jämna skift. I det nordöstra
hörnet fortsätter den norra muren även förbi hörnet. Enligt bogårdsinventeringen, Linköpings
stift 2004, har det nordöstra hörnet legat längre österut innan kyrkogårdens östra del
omarbetades.
Öster: muren är kallmurad av fältsten, höjd ca 1,0-1,2 m.
Söder: muren är kallmurad med en höjd av ca 1,3 m lagd i relativt jämna skift. Ca 8 meter
öster om grindöppningen övergår muren i en stödmur. Väster om klockboden finns ingen
bogårdsmur utan kyrkogården avgränsas av ett enkelt rödfärgat plankstaket.

Ingångar
Öster: muröppning.
Söder: dubbelgrind i järnsmide med lodräta spjälor. Dekoren består av två slingrande ormar
som på vartdera grindbladet ”välkomnar besökaren”. Grindens spjälor smyckas och förstärks
av ovaler. Dubbelgrinden är från 1800-talet. Grindstolparna är olika i storlek men i liknande
utförande, kvadratiska av släthuggen granit och svagt avsmalnande mot det avfasade krönet.
Väster: muröppning.

Vegetation
Väster: här saknas trädkrans i kyrkogårdens direkta närhet. Församlingshemmets gårdsplan är
bevuxen med flera stora träd.
Norr: sju askar i trädkransen, träden står innanför bogårdsmuren. Några av askarna är till
synes yngre än andra. Mellan träden växer en buxbomshäck.
Öster: tre askar i trädkransen, träden står innanför bogårdsmuren.
Söder: väster om grinden står tre oxlar innanför bogårdsmuren, grindöppningen markeras av
ytterligare av två askar. Öster om grinden har det tidigare vuxit fem askar innanför
bogårdsmuren. Dessa är borttagna, delvis på grund av att de underminerade stödmuren. Tre
nyplanterade askar står ett tiotal meter söder om bogårdsmuren.
De två askar som står vid vardera grindstolpen i den södra grindöppningen är kraftiga och
ålderdomliga, de är mycket karaktärsskapande för ingången till Askebys kyrkogård.
Rygghäckar av idegran i nord/sydlig riktning. Samtliga idegranshäckar är klippta med en
konform, något som idag är karaktärsskapande för Askebys kyrkogård.

Gångsystem
En grusgång med naturgrus löper från den södra ingången runt kyrkobyggnaden, i väster
sammanfaller grusgången med församlingshemmets grusade gårdsplan. Grusgången fortsätter
runt det område som karaktäriseras av idegransrygghäckarna och ansluter till grusgången vid
den södra grindöppningen.

Gravvårdstyper
Området söder om kyrkan domineras av en grusgrav omgärdad av en hagtornshäck, där
Andreas Lindbloms föräldrar, prosten Christian och hustrun Anna vilar. Andreas Lindblom
var bland annat lärare i konsthistoria vid Stockholms universitet och styrelseman för Nordiska
museet och Skansen. Man kan även säga att hans verk och engagemang för heliga Birgitta är
upptakten till all forskning som genomförts i ämnet. Gravvården består av ett stort
kalkstenskors på ett fundament av svart granit. I gravplatsens bakre del står två kalkstenar,
rikt ornamenterade med vinrankor, eventuellt murgröna. I stenen är en marmorskiva infälld
som namnbricka, stenarna kröns av var sitt kors av marmor. Norr om denna gravvård står en
obelisk på ett krönt fundament. Den här typen av gravvård har tidigare varit vanlig på
Askebys kyrkogård, idag finns bara denna kvar. Öster om kyrkan har det tidigare funnits en
mängd grusgravar med stenomgärdning, idag finns det ett tiotal gravvårdar som fortfarande
har kvar sin bas för omgärdningen. I kyrkogårdens sydöstra hörn står en s k bautasten. I
nordöstra hörnet, längsmed bogårdsmuren, finns idag flera grusgravar omgärdade av
buxbomshäckar.

Minneslund
I kyrkogårdens nordvästra del finns en minneslund inramad av en ca 0,7 m hög tujahäck.
Minneslunden är delvis anlagd med gatsten, med plats för vaser och ljus. Vid minneslundens
ingång står tre ornäshängbjörkar.

Byggnader
Söder om kyrkan står en klockbod, delvis på/vid ruinrester av klostret, under byggnaden finns
också en källare. Byggnadens locklistpanel är rödfärgad, tälttaket är spånklätt och kröns av en
spira.

Övrigt
Utanför, lutade mot östra kyrkogårdsmuren, står ett 30-tal undanplockade gravvårdar. Flera av
dessa gravvårdar kommer från den tidigare allmänna linjen, idag finns inga spår av densamma
på kyrkogården.
Väster om kyrkan står en minnessten av granit, RAÄ 240, med följande inskription: ”I jorden
omkring denna plats gömmas grundmurarna av Askeby kloster. Tre och ett halvt århundrade
verkade här klostersystrar tillhörande den helige Bernhards orden. Requiescant in pace.
Askeby församling reste vården MCMLV (1955).”
Området har informativ skyltning om det tidigare klostrets historia och dess utbredning på
platsen, något som också visas söder om kyrkan genom att klostrets yttre murar idag markeras
av sättgrus. Belysning finns runt den grusgång som går närmast kyrkan, lyktstolparna har en
äldre utformning.