Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, ÅSLE 33:1 M.FL. ÅSLE KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
ÅSLE KYRKA - Kyrkan är belägen mitt på en rektangulär, gräsbevuxen kyrkogård som sluttar svagt åt alla sidor och omgärdas av en låg, kallmurad kyrkogårdsmur. I kyrkogårdens nordöstra hörn står en klockstapel. Bakom klockstapeln finns en öppen stegbod med tak klätt med tvåkupigt tegel. I kyrkogårdens sydvästra hörnet är muren ersatt av en häck. Innanför kyrkogårdsmuren växer en trädrad av höga lövträd (alm). En nyplanterad del finns i nordväst. Utmed den södra gränsen växer pelaralmar som också flankerar ingången i söder och väst.På kyrkogårdens sydvästra del finns yngre lövträd planterade, invid grusgången norr om kyrkan finns unga rönnar samt en idegran.
Ingångar i muren finns i det sydöstra hörnet, i öster samt mot prästgården i norr. Alla är smidesgrindar som målats svarta. Den åt sydöst är något yngre med grindstolpar i metall istället för natursten lika de andra. Det mesta av kyrkogårdens grusgångssystem är idag borta, återstår en gång från det sydöstra hörnet och grinden i öster fram till kyrkan och runt densamma. Kyrkogården nedschaktades och jämnades ut i och med renoveringen av kyrkan 1888. Vid renoveringen 1947-49 "omdanades" kyrkogården.
GRAVVÅRDAR - De hörn som bildas mellan korsarmar och långhus är grusfyllda planer. I hörnet sydöst om kyrkan finns fyra äldre gravtumbor i sten. Ytterligare en finns sydväst om kyrkan. Utmed västra kyrkogårdsmuren står äldre gravstenar uppställda. På kyrkogårdens södra del finns främst mindre gravvårdar, placerade i rader med nord-sydlig riktning. Endast ett fåtal har grusfylld stenram. Nordväst, norr och öster om kyrkan finns endast tre gravvårdar samt några äldre gravstenar uppställda utmed muren.
KLOCKSTAPEL - Stapeln, som vilar på betonggrund, har fasader som är klädda med faluröd locklistpanel. Första våningens östra och västra är lutande medan syd- och nordfasaderna är raka såväl i första som andra våningen. Brädinklädda och svartmålade stödben sticker ut från fasaden. I södra fasaden finns en äldre, svartmålad bräddörr med dragring. I stapelns andra våning sitter två svartmålade ljudluckor åt alla fyra väderstrecken. Taket består av en huv med avfasade hörn samt spira som är klädd med spån med sågtandsmönster nedtill. Spiran kröns av kula och kyrktupp av svartmålat järn.