Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, ÅSARP 8:55 M.FL. ÅSARP - SMULA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
ÅSARP-SMULA KYRKA ligger på en liten kulle som höjer sig något över den omkringliggande, gräsbevxna kyrkogården. Platsen har tidigare hyst två tidigare kyrkor. Kyrkogården, som är något större åt norr, omges på alla sidor av en hög kallmur av gråsten. Muröppningar med smidesgrindar finns i västmuren i höjd med kyrkans huvudingång, i östmuren något söder om absiden samt i norrmuren i höjd med norrportalen. Utgående från muröppningarna leder grusgångar dels utmed kyrkogårdsmuren och dels fram till kyrkan som helt omges av en grusplan. I grusgången fram till huvudporten i väster har man i mitten lagt en smal gång av kalkstensplattor. Vid denna ingång tillkom 1993 en kalkstenstrappa samt permanent ramp för rullstolar.
Hela grusplanen som omger kyrkan samt den västra gången kantas av kraftigt formklippta almar, de flesta mycket gamla. Den norra gången kantas av en allé av formklippta lindar. Innanför den södra muren finns relativt unga lindar och innanför den västra och östra muren finns en rad av äldre och högre lövträd av blandade sorter.
Gravvårdarna är ordnade i rader i nord-sydlig riktning. Söder om kyrkan finns något större och äldre gravvårdar, bland andra en som omges av smidesstaket och en med stenpelare som binds samman av gjutjärnskedjor. Norr om kyrkan är gravvårdarna relativt sett mindre, utan grusfyllda ramar. Utanför sakristian finns en liggande gravhäll med underbyggnad i sten samt två resta liljestenar.
I mitten av 1960-talet, efter ett förslag lagt 1962, utvidgades kyrkogården åt söder i samma stil som den äldre kyrkogården med omgivande stenmur, grusgångar och omgivande trädrad. Mittgången, en fortsättning från sydgången, leder igenom den äldre kyrkogårdsmuren, nedför en trappa av stenflis och övergår i en grusgång kantad med formklippta almar och som leder fram till ett enkelt träkors invid den södra muren. Gravkvarteren är här markerade genom klippta häckar som är orienterade i öst-västlig riktning. I den nya kyrkogårdens nordöstra hörn ligger ett mindre hus för redskapsförvaring, personalkök och toalett som byggdes i och med utökningen av kyrkogården.
EKONOMIBYGGNAD - Huset har en spritputsad fasad samt sadeltak klätt med enkupiga, bruna betongpannor.