Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, YLLESTAD 16:1 YLLESTADS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
YLLESTADS KYRKA omges av en större gräsbevuxen kyrkogård med en utvidgad del åt väster, gjord 1965 på en lägre marknivå. Kyrkogårdsutbyggnaden invigdes år 1966. En kallmurad stenmur löper söder, öster och delvis norr om kyrkan. Då den äldre kyrkogårdens nivå är något högre än landvägens öster om kyrkogården fungerar muren här som terrassmur. Den äldre västmuren, som markerar kyrkogårdens utbredning före utvidgningen, samt dess trädrad av lindar finns kvar sydväst om kyrkan. Utanför sydfasaden står en rad av pelaralmar. Öster om kyrkan, i östra delen av södermuren och i södermuren på den utökade delen finns smidesgrindar. De två sistnämda ingångarna har grindar som är yngre och gracilare än den öster om kyrkan.
Från grindarna leder grusgångar in mot kyrkan och runt söderfasaden fram till västportalen. På den södra sidan är endast två gångar bevarade, en fram till syd ingången och en som slutar mitt i gräsmattan. Från den utvidgade delens grind leder en gång snett uppför branten mot västportalen. Nordväst om kyrkan finns en terass med en kallmurad terrassmur åt väster. Terrassen skyddas av ett räcke av hängande kätting. Innanför muren växer en rad med blandade lövträd såsom ask, kastanj, lönn och alm. Innanför den östra muren finns en häck. Den utvidgade delen av kyrkogården omgärdas av en hög häck utanför en rad med unga oxlar.
De flesta gravvårdarna finns söder om kyrkan, i rader med nord-sydlig riktning. Gravvårdarna är av blandad ålder och de flesta är utan grusfylld stenram. Norr om kyrkan finns endast två gravstenar, båda stående. Utmed norrmuren har man dock ställt upp ett antal äldre gravstenar. På den nya delen av kyrkogården finns de flesta gravarna i sydväst. Gravkvarteren markeras här av häckar i nord-sydlig riktning, buxbom och ölandstok. I liv med den norra muren finns ett enkelt redskapsskjul. Väster om detta finns en ramp för att köra ut komposterbart avfall till högen nedanför.
EKONOMIBYGGNAD - Skjulet har plankstomme, fasad av stående panel som är målad i faluröd slamfärg, pulpettak täckt med korrugerad plåt samt en brunmålad plankdörr mot söder. Åt väster finns en dörr till ett utedass.