Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, KLEVA 21:1 VILSKE- KLEVA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
VILSKE-KLEVA KYRKA ligger på en rektangulär kyrkogård som invid kyrkan sluttar mycket kraftigt åt norr. Kyrkan är belägen i kyrkogårdens södra del. Kyrkogården omgärdas av en kallmurad stenmur som upptill avtäckts med platta kalkstenshällar. Innanför delar av muren finns större lövträd varvav flera är askar. I den västra muren finns äldre byggnadsdelar från kyrkan. Huvudingången finns i södermuren, i höjd med kyrktornet. Två andra muröppningar finns, dels en öster om koret och ängre norrut som leder till ålderdomshemmets tomt. Huvudingången har gjutjärnsgrindar som upptill kröns av bourbonska liljor och nedtill avslutas med en meanderbård. De övriga två har enklare, äldre smidesgrindar. Innanför murens västra del står en ojämn rad med lövträd, sannolikt ekar.
Grusgångar leder från huvudingången ned till och runt kyrkan och andra grusgångar leder såväl söder ut från kyrkan som norrut nedåt slänten. Gravvårdarna, som är blandade enkla stenvårdar och vårdar med grusfylld stenram, är placerade i rader som är orienterade i nord-sydlig riktning. Längst ned mot norra muren finns en berberishäck. Framför denna utgår låga häckar i nord-sydlig riktning och markerar recenta gravkvarter. Öster om sakristian och söder om långhuset finns två gravtumbor av sedimentär bergart. Längs östra muren, norr om koret, står fyra smideskors. Norr om långhuset finns en gravvård omgiven av ett smidesstaket och försedd med ett smideskors.