Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, TRÄVATTNA 8:1 TRÄVATTNA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
TRÄVATTNA KYRKA ligger på den norra delen av en relativt stor, gräsbevuxen kyrkogård omgärdad av en kallmurad granitmur. Muren är ej helt rektangulär utan följer landsvägens svagt avrundade linje längs sydsidan. I linje med kyrkans södra och västra portar finns muröppningar, med smidesportar av vilka den södra sannolikt är något yngre. Även på norra sidan finns smidesgrindar som leder ut till en kompostanordning. Innanför muren, på den östra sidan av kyrkogården, har man relativt nyligen planterat oxlar.
Den västra delen av kyrkogården, som tillkom 1921 efter förslag av S Brandel, är belägen på en lägre marknivå vilket markeras genom en grässlänt. En stentrappa med handledare av metall avlöser grusgången ett stycke upp mot västtornet. Innanför muren på den lägre delen finns äldre lövträd (alm?). Grusgångar från södra och västra muröppningarna möts vid västporten. Sannolikt har en hel del gångar tagits bort.
Norr om kyrkan, nästan i höjd med tornet och i liv med kyrkogårdsmuren, ligger en enklare ekonomibyggnad (1900-tal). På denna sida av kyrkan är gräsytorna fria medan övriga delar av kyrkogården har gravvårdar av blandad karaktär och ålder. Raderna har nord-sydlig riktning med undantag av dem som följer tätt intill kyrkogårdsmuren. Utanför kyrkans södra ingång finns två smideskors. Längs gångarna finns parvis placerade lyktor på kraftig, vitmålad träfot.
EKONOMIBYGGNAD - Byggnaden har stående, brun locklistpanel, svartmålade bräddörrar och ett sadeltak täckt med tvåkupigt lertegel. Huset inrymmer redskapsbod och utedass.