Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, SKÖRSTORP 16:1 SKÖRSTORPS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
SKÖRSTORPS KYRKA - Kyrkan , med intilliggande klockstapel åt väster, ligger nära mitten av en rektangulär kyrkogård som omgärdas av en kallmurad stenmur av stenar i olika storlek och form. Innanför muren växer en trädrad med höga lövträd såsom lönn, ask m.fl. Huvudingången, åt väster i den södra muren, har två äldre grindar av smide som hänger på två grindstolpar av granit krönta av stenklot. Innanför grinden står två lyktstolpar. Kyrkogården, vars södra del sluttar något åt söder, är gräsbevuxen och det mesta av gångsystemet har tagits bort. Kvarvarande grusgångar löper från ingången i söder fram mot kyrkans sydportal, till klockstapeln och runt kyrkan. I gången söder om kyrkan finns två liggande gravhällar liksom en väster om vapenhuset. Gravvårdarna är ordnade i rader med i nord-sydlig riktning. Söder, öster och norr om kyrkan är gravstenarna mestadels yngre och låga. Nordost om kyrkan finns en större, grusfylld gravvård som omges av ett större smidesstaket.

KLOCKSTAPEL - Kyrkans öppna, nyrenoverade klockstapel har elva ben som vilar på ett betongfundament. Benen är inklädda med faluröd träpanel och huven är klockformad med övre delen utdragen i en smal spira krönt av en vindflöjel i smide. Taket är belagt med kluvet spån vars nedersta varv har sågtandsmönster. Stapeln har två klockor. På ett av benen finns en platta som berättar att stapeln renoverades sommaren 1999 av Gösta Berger och Arne Sjölin.

EKONOMIBYGGNAD - Redskapsboden är liten och rektangulär till sin planform med sadeltak täckt av tvåkupigt lertegel. Stommen och fasaden är densamma och består av stående breda blank som målats faluröda. Åt söder finns en plankdörr.

STEGBOD - Väster om boden finns en lägre, långsmal stegbod med likadan fasad som redskapsboden och ett pulpettek klätt med ett korrugerat eternittak.