Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, MARKA 10:1 MARKA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
MARKA KYRKA ligger i öst-västlig riktning mitt på den omkringliggande, med undantag för ett rundat hörn åt nordväst, rektangulära, äldre delen av kyrkogården som 1967, på förslag av trädgårdsarkitekt Samuel Karlén, utökades med en lägre liggande del åt väster. Utanför denna del byggdes en parkering. Klockstapen är belägen ca tio meter nordväst om kyrkan. Kyrkan ligger något upphöjd på en kulle vilket gör att kyrkogården sluttar svagt åt alla håll ned mot den omgärdande stenmuren.
Muren är relativt låg och bred, kallmurad i skalmursteknik av mestadels granit och delvis kalksten. Den fungerar som terrassmur åt söder och största delen av västersidan. Ingångar i muren finns direkt norr om vapenhuset i form av äldre smidesgrindar på rundbågiga grindstolpar. En modernare smidesgrind finns mot parkeringsplatsen på den utökade delen. Från ingångarna i muren leder grusgångar fram mot vapenhuset och runt kyrkan. På södra delen finns en grusgång som går runt kyrkogården innanför muren, i övrigt har stora delar av gångsystement tagits bort. Innanför muren finns en trädrad med uppvuxna lövträd som kastanjer, oxel och lind.
Gravvårdarna är placerade i rader med nord-sydlig riktning. Norr om kyrkan finns rader av låga, enkla gravvårdar som inte har någon högre ålder. På bägge sidor av grusgången från vapenhuset är det glest med gravar. På den södra och västra sidan finns delvis större gravvårdar med grusfylld stenram. Utanför sakristians nordfasad ligger tre äldre gravhällar. En trappa av kalkstensplattor förbinder den äldre, övre delen av kyrkogården med den nyare, lägre belägna delen. Denna omgärdas av en låg häck och metalltrådsstaket. Innanför inhägnaden finns åt söder och väster en trädrad med yngre lövträd, lind och oxel. Grusgångar finns även här och gravvårdarna är placerade i rader med nord-sydlig riktning som avgränsas av klippta häckar. Gravar finns än så länge endast på den östra delen.
KLOCKSTAPEL - Kyrkans åttasidiga klockstapel, som ursprungligen kan vara uppförd så tidigt som 1752, har fasader täckta med lockpanel som nyligen målats faluröd. Stapelns grund är murad och putsad i en ofärgad puts, sannolikt cement. De södra och norra fasaderna sluttar snett inåt i båda våningarna medan de östra och västra fasaderna har en nedre del som sticker ut och en övre, rak del med svartmålade, rektangulära ljudluckor. Ingången finns på östfasaden i form av svagt sluttande dörr med likadan panel som fasaden. Stapelns klockformade huv är täckt med rakfalsad bandplåt som målats svart. Upptill kröns huven av en spira med ett kors. Stapelns första våning fungerar som förråd och under den gamla trappan upp till andra våningen finns även två enkla torrdass. I stapelns andra våning hänger två klockor. 1911 var huven täckt med svartmålad, galvaniserad plåt. Tidigare skall stapeln ha varit öppen nedtill och huven skall ha varit täckt av spån.