Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Motala kn, VÄSTRA STENBY KYRKA 1:1 VÄSTRA STENBY KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Västra Stenby socken bildades 1812 genom en sammanslagning av Kälvestens och Stens socknar. Dessa kyrkor revs och ersattes av en gemensam kyrka som uppfördes 1811-1812 på platsen för den tidigmedeltida Kälvestens kyrka. Den nya kyrkan i nyklassicistisk stil ritades av arkitekt Per Wilhelm Palmroth och som byggmästare valdes Johan Holmberg. Det medeltida tornet sparades och ingår i den nuvarande kyrkan. Långhuset är rektangulärt med rakslutet korparti, en tresidig sakristia i två våningar i öster och torn i väster. Den är till viss del uppförd av stenar från de två äldre kyrkorna, fasaden är vitputsad och dess sadeltak är täckt av spån. Tornet som är dendrokronologiskt daterat till 1200-talets början kan ha haft en ingång till en herrskapsläktare, en indikation på att den romanska kyrkan var uppförd av en av bygdens stormän.


KYRKOGÅRDEN
Kyrkogården omgav Kälvestens medeltida kyrka, men präglas idag av flera omändringar. Dagens omfattning kan bl a ses på en karta från 1820, enda undantaget är den sentida utvidgningen söder om kyrkogården, där bl a minneslunden finns. Kyrkogårdsmuren har ett ålderdomligt utseende och är uppbyggd av bullersten. Kyrkogården är släntad mot muren. Söder om kyrkan är karaktären strikt med gravvårdar och rygghäckar i nord/sydlig riktning. Trädkransen består av relativt likåldriga träd i väster, norr och öster. Några träd saknas i norr och i söder är trädkransen ersatt av träd runt utvidgningen. Typen av gravvårdar är varierande med enstaka högre vårdar, en del i raden närmast muren, en stenomgärdad grusgrav och flertalet låga och breda vårdar. Norr om kyrkan går raderna något snett i nord/sydlig riktning och här finns knappt 20 vitmålade träkors på den gamla allmänna linjen. Korsen förnyas efter hand. Vid norra grinden står en runsten. Enligt uppgift lades hela kyrkogården om år 1887 och den rustades upp med nya häckar och gräsmattor 1967.