Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Motala kn, VARVS KYRKA 1:1 M.FL. VARVS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
VARV-STYRA KYRKOGÅRD
Kyrkogården anlades 1859-61 på en plats som var belägen mitt emellan Varvs och Styra
kyrkor och fördelaktigt placerad utefter stora landsvägen. Till anläggningen kopplades
redan från början också en skola.
Kyrkogården är rektangulärt formad med en smal utvidgning i öster där gravkapell och
minneslund är placerade.

Varv-Styra kyrka
Den nya kyrkan för den sammanslagna församlingen Varv-Styra blev färdig 1861 och
invigdes 1862. Den uppfördes 1860-1861 efter ritningar av arkitekt Johan Adolf
Hawerman. Kyrkan uppfördes av sten med rektangulärt långhus med rakslutet korparti,
lägre femsidig sakristia i öster samt torn i väster. Exteriören, som är mycket välbevarad,
präglas av nyklassicism med för tiden typiska inslag av nygotik. Fasaderna är putsade
och avfärgade i vitt och sadeltaket är belagt med skiffer. Huvudingången är via tornet i
väster, men ingångar finns även centralt placerade på nord- och sydfasaderna. Kyrkan
har även interiört, med undantag av läktarunderbyggnader från arkitekt Erik Lundbergs
renovering 1951-1952, behållit sin ursprungliga karaktär.
Sammanslagningen innebar att Varvs och Styras medeltida kyrkor, båda kom att rivas.
Ruinerna av Varvs kyrka ligger ca 1,5 km NÖ om den nuvarande kyrkan och ruinerna
av Styra ungefär lika långt mot V. Båda kyrkogårdarna finns kvar som ödekyrkogårdar
och på båda står ett antal äldre kalkstensgravvårdar, huvudsakligen från 1600-talet,
uppställda. Styra ödekyrkogård är vårdobjekt i länsstyrelsens fornminnesvårdsprogram.

Stenmaterialet från Varvs kyrka användes för uppbyggandet av den nya, varför den revs
redan 1859. Detta är också orsaken till att ruinen är sämre bevarad än Styra där
grundmurarna ännu trots rivningsmassorna tydligt syns i ruinkullen. Styra kyrka
användes gemensamt av båda församlingarna fram till att den nya kyrkan var färdig att
tas i bruk. Därefter revs även denna.

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN
Allmän karaktär
Kyrkogården präglas av en strikt karaktär, som understryks av rygghäckarna och de
höga tujorna som kantar gången fram till gravkapellet. Den höga trädkransen visar på
det parkideal som var vanligt på våra landsortskyrkogårdar från mitten av 1800-talet.
Eftersom kyrkan uppfördes på ny plats på 1860-talet och kyrkogården anlades vid
samma tid hör kyrkogårdens utsträckning och omgärdning starkt samman med
kyrkobyggnaden. Av stor vikt är raderna med grusgravar, en utformning av gravplatsen
som under en period dominerade kyrkogårdarna.

Omgärdning
Västra sidan: på västra sidan finns en trädkrans av 7 högt uppväxta lönnar, samtliga
tillhörande den ursprungliga trädkransen från 1860. Strax utanför denna växer en vid
inventeringstillfället hårt nedklippt syrenhäck. Kyrkogårdsmuren är en kallmurad
halvmur av ca 0,3-0,4 x 0.6 m stora stenar i 3 skift. Höjden är ca 1-1,1 m. Materialet
sprängd gråsten.
Norra sidan: på norra sidan finns en likadan omgärdning i väster med den enda
skillnaden att trädkransen omfattar 8 höga lönnar.
Östra sidan: på östra sidan som vetter mot skogen finns samma trädkrans med 8 höga
lönnar och samma kyrkogårdsmur. Mitt på muren finns utvidgningen mot gravkapellet.
Denna består av en fyrsidig 1,3 m hög stödmur av ca 0,3-0,4 m stora släthuggna
kvaderstenar lagda i cementbruk. Ovanför den norra muren är minneslunden belägen.
Ingången till området flankeras av en syrenbuske i norr och en tuja i söder.
I det sydöstra hörnet har en redskapsbod byggts över kyrkogårdsmuren och söder om
denna har en uppfartsväg anlagts över densamma. Detta gör att muren här döljs av den
grusade vägen och utfarten.
Södra sidan: på södra sidan finns samma trädkrans och kyrkogårdsmur. Trädkransen
består här av 6 av de ursprungliga lönnarna, 3 stycken har nyligen fällts och ersatts av
nya ännu mycket unga träd av samma sort. Marken söder om kyrkogården sluttar bitvis,
särskilt i öster, brant ned mot svackan. Utanför har en avfallsanläggning anlagts.
Tidigare har avfallet tippas över södra muren ned i svackan.

Ingångar
Kyrkogården har egentligen endast en ingång vilken är belägen i väster.
Mellan fyra kvadratiska granitstolpar med svagt spetsade översidor sitter en smidd
pargrind med två mindre grindar på ömse sidor. Huvudgrinden har ett svängt överstycke
med ornament i tre nivåer, överst i ett band, bladrankor i löpande hundmönster,
därunder i huvuddelen av grinden ovaler med knippen och underst i ytterligare ett band
ett enklare kryssmönster. Sidogrindarna har enklare utförande i två nivåer med raka
spjälor i den översta nivån och korsade spjälor i den undre.

I det sydöstra hörnet har en redskapsbod byggts över kyrkogårdsmuren och söder om
denna har en uppfartsväg anlagts över densamma. Detta gör att muren här döljs av den
grusade vägen och utfarten.

Vegetation
Förutom trädkransen och häckarna i omgärdningen finns system av rygghäckar. I de
norra kvarteren (C och D) finns 12 nordsydligt orienterade häckar av blandat innehåll
(ölandstok, spirea, oxbär, berberis) alla systemen avslutas i norr av en 0,7 m hög
oxbärshäck.
På södra delen av kyrkogården (kvarter E-G) finns 11 nordsydligt orienterade
rygghäckar av likaledes blandat innehåll (buxbom, tuja, oxbär och spirea). I kvarter F är
häckarna oftast T-formigt avslutade och den västligaste häcken i kvarteret är klippt i
hustaksform.
Av de träd som stått fritt på kyrkogården är de flesta nedtagna. I kvarter D norr om
kyrkan står dock en hög lind kvar som vårdträd och i samma kvarter finns också en
björk.
Framför ingången i väster har tre rönnar på ömse om sidor grusgången relativt nyligen
planterats.

Från koret fram till gravkapellet står en allé med praktfulla höga tujor. Ursprungligen
har de varit 8 stycken, men hälften är borttagna. Alléeffekten upprätthålls dock av att
borttagandet skett korsvis.

Gångsystem
Den gamla kyrkogården har krattade grusgångar av rödaktigt naturgrus.
Huvudgången leder från huvudgrinden fram till och runt kyrkan där den fortsätter mot
gravkapellet. Ytterligare en gång sträcker sig runt hela kyrkogården lämnande den
yttersta gravraden (kvarter A och B) utanför. Nordsydliga gångar löper också i gränsen
mellan de inre kvarteren. I kvarter G finns ytterligare en gång som delar grusgravarna
från resten av kvarteret.
Inne i utrymmet framför gravkapellet är marken stenlagd med huggna granitstenar.

Gravvårdstyper
Gravvårdar finns från tiden 1860-2004. En stor del av de ursprungliga vårdarna från
1800-talets senare del finns bevarade på ursprunglig plats, huvudsakligen i de östra
delarna av kvarter A och B. Några mindre vårdar av liknande datum finns också inne i
de inre kvarteren. Bland de äldre vårdarna ingår ett par exempel på ovanligare former
som höga obelisker och gjutjärnskors.
I kvarter F och G finns tre rader med enbart grusbelagda stenramsgravar, i tre fall också
med gjutjärnsstaket. Ytterligare en stenramsgrav där ramen bara kan anas under
gräsmattan finns direkt öster om koret.
I det inre av kvarter D finns enstaka små gravvårdar kvar på platsen för den före detta
allmänna linjen.
I de yttre kvarteren har främst i väster ett stort antal av de äldre vårdarna ersatts med
låga breda vårdar av 1960-1980-talstyp.
I det inre av kvarteren dominerar yngre vårdar från tiden 1960-2000 med enstaka
undantag. I framför allt kvarter E och D finns stora utrymmen där gravvårdar saknas.

Minneslund
Minneslunden anlades efter beslut 1989 och ligger norr om stödmuren i utrymmet
framför gravkapellet. Utformningen är enkel och består av en natursten med
inskriptionen ”Minneslunden” samt själva stenmuren och den glesa skogsmarken
bakom.

Byggnader
I östra delen av kyrkogården ligger gravkapellet från 1957. Kapellet är vitputsat och har
en dubbelport av mörkbetsat trä med rundat överstycke. Portomfånget är av tegel liksom
taket. Ovanför porten finns ett enkelt kors.
Delvis på och delvis utanför det sydöstra murhörnet finns en relativt nyuppförd enklare
redskapsbod/garage. Hela byggnaden är brunbetsad och har falsat plåttak. Den del som
inte vilar på muren står på höga ben av runda cementrör.

BESKRIVNING AV ENSKILDA KVARTER
Kvarter A Gravplats nr A1-103
Kvarteret omfattar gravplats nr A1-103 och är beläget längs den södra utkanten av
kyrkogården utanför den yttre grusgången.

Allmän karaktär
Kvarteret är ett ursprungligt köpegravskvarter. Denna karaktär är till stora delar bevarad
i söder och öster. I väster har alla de äldre gravvårdarna ersatts med yngre, låga och ofta
ganska små vårdar. Karaktär av den höga trädkransen och läget utmed muren.

Omgärdning
Kvarteret omgärdas av kyrkogårdsmuren i väster, söder och öster samt av den
kringgående grusgången i norr.

Ingångar
Ingången från parkeringen i väster berör kvarteret i nordväst. Dessutom finns en nyligen
anlagd körväg över kyrkogårdsmuren i sydöstra hörnet.

Vegetation
Trädkransen följer kvarterets utkant med fyra höga lönnar i väster fem höga och två
nyplanterade i söder och tre i öster. Längs med trädkransen löper en nedklippt 0,2 m
hög syrenhäck.

Gångsystem
Den kringgående grusgången bildar gräns mot kvarteren E-G i norr.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna är från 1860-2004. Ett flertal 1800-talsvårdar är bevarade i söder och
öster. Dessa är ofta höga smala vårdar i svart granit. Tre kalkstensvårdar finns också
varav två med textplatta i marmor och krönta med kors. Bland titlarna dominerar
lantbrukare och hemmansägare men inte mindre än tre byggmästare finns också liksom
en skräddarmästare och en apotekare. Flera av de äldre vårdarna är resta över
kyrkoherdar och andra med anknytning till kyrkan.

Byggnader
Gravkapellet är beläget i kvarterets nordöstra utkant och trädgårdsskjulet i sydöstra
hörnet.

Övrigt
Framför trädgårdsskjulet finns ett trettiotal borttagna äldre gravvårdar lagda eller
ställda. Många av dessa är i dåligt skick, ofta sönderslagna eller lav- och
mossöverväxta. Många av dem är från sent 1800-tal och har förmodligen stått i kvarter
A och B. Endast de vårdar som är läsliga har medtagits i inventeringen.

Kvarter B Gravplats nr B-B120
Kvarteret omfattar gravplats nr B1-B120 och ligger längs med kyrkogårdsmuren på
norra sidan, mellan huvudgrinden och minneslunden.

Allmän karaktär
Gammalt köpegravskvarter. De ursprungliga vårdarna huvudsakligen ersatta med yngre
från 1960-tal och framåt. Ett större antal äldre vårdar finns i nordöst. Karaktär av den
höga trädkransen och läget utmed muren.

Omgärdning
Kvarteret omgärdas av kyrkogårdsmuren i väster, norr och öster samt av den
kringgående grusgången i söder.

Ingångar
Kvarteret ansluter till huvudingången i sydväst.

Vegetation
Trädkransen följer kvarterets utkant med tre höga lönnar i väster, åtta i norr och
ytterligare tre i öster. Längs med trädkransen löper en nedklippt 0,2 m hög syrenhäck.
Invid ingången till minneslunden står en syren.

Gångsystem
Den kringgående grusgången bildar gräns mot kvarter C och D i söder.

Gravvårdstyper
Gravvårdar från 1868-1996. Kvarteret har sannolikt ursprungligen haft höga påkostade
vårdar längs hela kanten. Dessa är bevarade längst i öster och är av mycket varierande
karaktär. De inkluderar en högs smal bautasten, en obelisk, ett gjutjärnskors, ett avbrutet
livsträd och några liggare. Bland titlarna dominerar lantbrukare/hemmansägare
fullständigt med bara något enstaka undantag.
De yngre vårdar som ersatt de äldre är relativt smala och låga.

Byggnader
Gravkapellet i sydöst.

Kvarter C Gravplats C1-202
Kvarteret omfattar gravplats nr C1-202 och utgör den nordvästra inre delen av
kyrkogården.

Allmän karaktär
Karaktären sätts främst av de raka raderna gravvårdar utmed flera rader av rygghäckar.
En rad gravvårdar står utanför häcksystemen längs grusgångarna i väster, norr och öster.
Dessa platser verkar ursprungligen ha varit köpegravsplatser och mer påkostade än
platserna i det inre av kvarteret.

Omgärdning
Kvarteret omgärdas av grusgångar på alla sidor.

Ingångar
Kvarteret ligger inne på kyrkogården.

Vegetation
I nordsydlig riktning löper sex rygghäckar genom kvarteret. Dessa avslutas mot en
östvästligt löpande 0,7 m hög oxbärshäck i norr. Från väster är det en 0,4 m hög
berberis, en 0,5 m hög oxbär, en 0,5 m hög ölandstok, en 0,6 m hög spirea, en 0,4 m hög
spirea och slutligen en 0,4 m hög ölandstok.
Längst söderut invid gången in till tornet har ett äldre träd nyligen bytts ut mot tre
relativt nyplanterade rönnar.

Gångsystem
Kring hela kvarteret löper relativt smala grusgångar av rödaktigt relativt finkornigt
naturgrus. Gångarna inne i kvarteret är alla av gräs.

Gravvårdstyper
Gravvårdar från 1924-2001. I öster finns två hela rader gravar där stenramar och
grusbeläggning tagits bort, men gravvårdarna är kvar. Enstaka äldre vårdar står kvar
längs med grusgångarna utanför häcksystemen i söder, öster och väster. Annars
dominerar de yngre ofta låga och breda gravvårdarna från 1960-1980 totalt, framför allt
i de inre delarna av kvarteret. Gravvårdarna inkluderar ett enkelt träkors. Inga ovanliga
typer av gravvårdar förekommer. Titlarna upptar mest hemmansägare/lantbrukare men
ett par ovanliga titlar som Maskinstationsägaren och Korgmakaren finns representerade.
Dessutom en kyrkoherde.

Byggnader
-

Övrigt
I det inre av kvarteret ligger konstnären Birger Hjelm begravd.

Kvarter D Gravplats nr D1-269
Kvarteret omfattar gravplats nr D1-269 och utgör den inre nordöstra delen av
kyrkogården.

Allmän karaktär
Kvarteret delas i två delar.
Den inre delen har varit kyrkogårdens allmänna linje, och en del gravvårdar från denna
är i behåll. Även övriga vårdar i denna del är små och oftast anspråkslösa.
Utanför häcksystemen står en rad gravvårdar vända mot grusgångarna på vad som
uppenbarligen är gamla köpegravsplatser.

Rygghäckarna som genom sin placering bildar slutna rum liksom de höga tujorna i allén
bort mot gravkapellet skapar en del av karaktären. Skillnaden i vårdarnas storlek och
uttryck mellan den inre och den yttre delen av kvarteret är också viktig för karaktären.

Omgärdning
Kvarteret omgärdas helt av grusgångar.

Ingångar
Kvarteret ligger inne på kyrkogården.

Vegetation
Systemet av rygghäckar omfattar sex nordsydligt löpande häckar som i norr ansluter till
en östvästligt löpande 0,7 m hög oxbärshäck. Därvid bildas fem slutna rum med
öppning i söder. En rad gravar ligger mellan grusgångarna och häckarna. Från väster
består rygghäckarna av två stycken 0,2-0,4 m höga ölandstokar, tre 0,4 m höga
berberisar samt en 0,7 m hög oxbärshäck.
Innanför kvarterets nordvästra hörn växer en hög lind, vilken har närmast
vårdträdskaraktär. Nära nordöstra hörnet står en björk. Längst i söder finns två av de
ursprungligen fyra höga tujor som ingår i allén mot gravkapellet.

Gångsystem
Kvarteret omges på alla sidor av grusgångar. Inne i kvarteret finns endast gräsgångar.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna representerar tiden 1895-1998. Enstaka vårdar tillhörande den allmänna
linjen finns kvar inne i kvarteret. De flesta är dock lavöverväxta och svårlästa. Samtliga
vårdar i det inre kvarteret är små och anspråkslösa. Raderna i kvarterets utkant
innehåller gamla köpegravar. Här ligger flera präster och hemmansägare begravda. Ett
par bautastenar, ett järnkors och en helt övervuxen nästan dold stenramsgrav finns.
I kvarterets inre är det bitvis mycket glest mellan gravvårdarna.

Byggnader
-

Övrigt
Stora delar av gravvårdarna har problem med lavövarväxning, i synnerhet
linjegravstenarna. En gravvård står inklämd i en av de höga tujorna.

Kvarter E Gravplats nr E1-E297
Kvarteret omfattar gravplats nr E1-E297 och utgör den inre sydöstra delen av
kyrkogården.

Allmän karaktär
Kvarteret består av enkla raka rader gravplatser utefter ett system med 5 nordsydliga
rygghäckar. Karaktären är öppen och ges av häckarna och de höga tujorna i allén i norr.

Omgärdning
Kvarteret omgärdas helt av grusgångar.

Ingångar
Kvarteret ligger mitt på kyrkogården.

Vegetation
Kvarteret rymmer ett system av fem nordsydligt placerade rygghäckar. Från väster en
0,5 m hög oxbärshäck, 2 st 0,4 m höga spireor, en 0,2-0,4 m hög spirea samt ytterligare
en 0,5 m hög oxbärshäck.
Längst i norr står två höga tujor kvar av de ursprungligen fyra som utgör södra delen av
allén mellan koret och gravkapellet.

Gångsystem
Kvarteret omges av grusgångar men inne i det finns bara gräsgångar.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna täcker tiden mellan 1888 och 2003. Större delen av kvarteret är mycket
glest belagt. Gravvårdarna är blandat låga smala och låga breda. Tiden från 1940-1970
dominerar. Enstaka vårdar är äldre eller yngre. De 1800-talsvårdar som står kvar är låga
smala kalkstensvårdar.
Titlarna visar oftast lanbrukare/hemmansägare men en skogvaktare, en prost och en
kyrkoherde förekommer också.

Kvarter F Gravplats nr F1-F96
Kvarteret omfattar gravplats nr F1-F96 och ligger söder om kyrkan.

Allmän karaktär
Kvarteret ligger direkt söder om kyrkan. Kraftiga häckar bildar två halvslutna rum, den
östligaste och den västligaste tujan är takåsklippta. Längst i väster finns en rad med
nästan enbart grusgravar med kedjor med mera.

Omgärdning
Kvarteret omgärdas av grusgångar på alla sidor.

Ingångar
Kvarteret ligger mitt på kyrkogården.

Vegetation
Kvarteret präglas av häcksystemen. Tre häckar växer i nordsydlig riktning. På kartan
avslutas de i söder i en T-form. Denna är dock borttagen och häckarna är rakt avslutade.
Från väster räknat består häckarna av en takåsklippt 0,8 m hög tuja, därefter en 0,7 m
hög oxbärshäck och ytterligare en 0,8 m hög takklippt tuja. Längst i norr växer en 0,8 m
hög buxbom i östvästlig riktning. Den har öppningar på två ställen för att tillåta
inpassering i kvarteret. De på kartan markerade avslutningarna i öster och väster är
borttagna.

Gångsystem
Grusgångar omger kvarteret på alla sidor.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna omfattar tiden mellan 1869 och 2002, men domineras av yngre bredare
vårdar från tiden efter 1960. Enstaka vårdar är äldre. Bland dessa ingår tre
sammanhängande grusade stenramsgravar innanför bronsstaket. En av dessa har en
porträttmedaljong i brons. Vidare finns två kalkstenskors och en hög obelisk.
Bland titlarna finns påfallande många kyrkvärdar. Annars dominerar de vanliga titlarna
Lantbrukare/hemmansägare. Till vårdarna med titlar hör också en trädgårdsmästare, en
häradsdomare, en rusthållare, en urmakare och en kyrkogårdsvaktmästare.

Kvarter G Gravplats nr G1-G148
Kvarteret omfattar gravplats nr G1-G148 och utgör den sydvästra inre delen av
kyrkogården.

Allmän karaktär
Kvarteret delas i två delar av en grusgång mellan två rader med enbart grusade
stenramsgravar i östra delen av kvarteret. Öster om dessa ligger ytterligare en rad. Det
övriga kvarteret består av raka rader med enklare gravvårdar mellan rygghäckar.

Omgärdning
Kvarteret omgärdas helt av grusgångar.

Ingångar
Kvarteret ligger mitt på kyrkogården

Vegetation
I den västra delen av kvarteret finns nordsydligt löpande rygghäckar bakom
gravraderna. Räknat från väster en 0,3-0,4 m hög oxbärshäck, en 0,3-0,6 m hög
ölandstok och en 0,7 m hög spirea.
Längst i norr har tre relativt nyplanterade rönnar ersatt ett äldre träd.

Gångsystem
Grusgångar omger kvarteret på alla sidor. Dessutom finns en grusgång mellan de två
raderna med grusade stenramsgravar i östra delen av kvarteret.

Gravvårdstyper
Gravvårdarna omfattar tiden 1934-2001. En stor majoritet är låga breda vårdar från
1960- och 1970-tal och låga smala från 1940- och 1950-tal. Enstaka äldre vårdar finns. I
öster två rader med enbart odaterade grusade stenramsgravar vilka av stilen på
gravstenarna att döma är från 1940- och 1950-tal.
Bland titlarna dominerar hemmansägare och lantbrukare medan titlar som
trotjänarinnan, godsägaren, stationsföreståndaren, griftegårdsmästaren och köpmannen
förekommer.

Byggnader
-

Övrigt
I grav G59 ligger Mauritz Björk, mer känd som bondkomikern och artisten ”Anners
Annersa” begravd.