Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, FLOBY 39:1 M.FL. FLOBY KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
FLOBY KYRKA är centralt belägen på en stor omgivande kyrkogård som åt norr, delvis åt väster samt åt söder begränsas av en mycket vällagd, bred, kallmurad skalmur. Öppningar i muren, dock utan grindar, finns i linje med kyrkans västra och södra ingångar. Den norra delen av västmuren är ersatt av en ridå av växtlighet som begränsar sikten in till den f.d. lärarbostaden. Kyrkogårdens östra gräns markeras av en nivåhöjning visavi odlingsmarken nedanför. Utmed denna gräns står en rad med höga almar. Utanför västmuren har man planterat en rad björkar. Invid den norra muren växer höga ekar.
Norr om kyrkan sträcker sig kyrkogården ända bort till landsvägen. Detta är ett resultat av en utvidgning som skedde 1917-18. Kyrkogården har här en ålderdomlig och parkliknande karaktär med förekomst av många olika trädslag, varierade gravvårdar och bevarade system av krattade grusgångar. En bit norr om koret finns en mindre fontän som skänktes till kyrkan på 1960-talet. Innanför kyrkogårdsmuren rinner en liten bäck i öst-västlig riktning. Över bäcken har man byggt en mindre bro i form av en "stenjuta". Ovanpå bron finns stenstoder, upptill prydda av stenklot och mellan stoderna hänger järnkättingar. I muren mot landsvägen och prästgården finns vackra järngrindar med texten: "Se, jag kommer snart", tillverkade 1922 av smeden Carl Skatt. Norr om kyrkan har kyrkogården en modernare karaktär med gravkvarteren (här liksom åt norr i nord-sydlig riktning) markerade genom låga häckar av buxbom. Gravvårdarna är betydligt yngre och av mindre variation.

EKONOMIBYGGNAD - Byggnaden, som uppfördes 1985-86 strax utanför kyrkogårdens sydöstra hörn, har stående locklistpanel, betongpannetäckt sadeltak och inrymmer redskapsbod och vaktmästarutrymmen.