Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, DALA 33:2 DALA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
DALA KYRKA är belägen på en hög kulle med vid utsikt över byn och omkringliggande jordbrukslandskap. Kyrkogården, som sluttar åt väster och öster, är omgiven av en kallmurad kyrkogårdsmur åt söder, väster och delvis åt norr där gränsen sedan markeras av en klippt häck. Innanför muren står en trädrad (lönn, alm mfl). I det sydöstra hörnet av kyrkogården finns en ekonomibyggnad. Huvudentrén till kyrkogården sker genom västmurens smidesgrindar som är placerade i linje med västportalen. Från denna ingång leder en bred grusgång, kantad av en allé av klippta pelaralmar, upp till västportalen och runt hela kyrkobyggnaden med en avstickare ned till ekonomibyggnaden. Ytterligare en ingång finns i nordmuren i form av en enklare, recent grind av trä. Från denna leder en grusgång åt söder och från denna en åt öster upp mot norrportalen.

GRAVVÅRDAR - Öster om kyrkan är det sparsamt med gravvårdar, speciellt i det sydöstra hörnet av kyrkogården där ekonomibyggnaden är belägen. Även utmed västmuren finns ett brett, parkliknande parti med höga lövträd men utan gravvårdar. De flesta gravvårdar är belägna väster om kyrkan i häckmarkerade rader med öst-västlig riktning. De flesta gravstenar är låga och saknar grusad stenram. Utmed den norra avgränsningen av kyrkogården, närmast tornet, finns större, grusfyllda gravplatser i en lång rad avgränsad av en klippt häck.

EKONOMIBYGGNAD - Denna byggnad, som innehåller förrådsutrymmen och två utedass, är sannolikt uppförd samtidigt som kyrkan. Dess fasad består av en stående locklistpanel som är målad faluröd. Sadeltaket täcks av flacktegel och vindskivorna är målade vita. På norra fasaden finns fyra dörrar varav en är en mindre garageport.