Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, BÖRSTIG 4:1 M.FL. BÖRSTIGS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
BÖRSTIGS KYRKA ligger på en välvd kulle vilket gör att den omkringliggande begravningsplatsen sluttar lätt åt alla väderstreck.
Kyrkogården är stor åt öster (sannolikt utvidgad) och här finns yngre gravar, ofta med låga gravvårdar varav några har grusfylld stenram. Norr om kyrkan avgränsas kyrkogården av en klippt häck. Direkt norr om häcken, i höjd med koret, finns en liten ekonomibyggnad. Öster om ekonomibyggnaden finns en mindre urnlund som avgränsas av en häck som är öppen åt söder. Öster om urnlunden ligger, ännu utan gravar, en grönyta som åt norr avgränsas av en häck samt en trädrad. Åt öster avgränsas kyrkogården av den näraliggande granngårdens syrenhäck. Åt söder och väster avgränsas kyrkogården av en häck innanför en kallmurad kyrkogårdsmur. På grund av nivåskillnaden fungerar kyrkogårdsmuren som terrassering och därför ej är synlig från kyrkogården. Innanför häcken växer höga lövträd (alm).
I muren och i häcken finns åt söder tre öppningar som leder ut till en öppen gräsmatta och en parkeringsplats. Den sydvästra öppningen har två enkla smidesgrindar som sitter på grindstolpar av granit som kröns av stenklot. Från denna ingång strålar fyra grusgångar; en till den näraliggande klockstapeln, en upp till vapenhuset, en snett upp till sydportalen och en åt öster längs med häcken. Intill kyrkans sydfasad finns en grustäckt plan. Grusgången går även runt kyrkan samt bildar ett rutnätssystem på kyrkogårdens östra del. Gravarna är ordnade i rader med öst-västlig riktning norr och söder om kyrkan samt syd-nordlig riktning öster och väster om kyrkan. I kyrkogårdens sydvästliga hörn, några meter från vapenhuset, står den täckta klockstapeln.

KLOCKSTAPEL - Stapelns ben (11st.) vilar på stengrund. Den nedre delen av stapeln är asymmetrisk i sin planform då panelen täcker stommens "strävben". Fasaderna är täckta med locklistpanel som målats faluröd. Ingång finns från öster genom en svartmålad bräddörr. Den övre delen, andra våningen där klockorna hänger, är något smalare och har två rektangulära ljudluckor. Dörrarna, med liggande panel, är svartmålade. Taket är en klockformad huv täckt av spån som ser obehandlade ut. Huven kröns av ett kors. Klockorna i stapeln är från 1790 respektive 1893.

EKONOMIBYGGNAD - Byggnadens fasader har stående locklistpanel med vita knutar. Sadeltaket är täckt av tvåkupiga, bruna betongpannor. Åt söder finns moderna dörrar som leder in till redskapsbod och personalkök.