Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, KULTURLANDSKAPSREGION GÖTEBORGSREGIONEN, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Själva tätortsområdet domineras av städerna Göteborg och Mölndal. Kommunikationslederna in mot det tätbebyggda området ger stadslandskapet karaktären av "urban sprawl", något som förstärks av tätbebyggelsen i Göta älvs dalgång. Göteborg har en välbevarad, holländskt influerad stadsplan från 1600-talet med delvis igenlagt kanalsystem genom Göta älvs flodplan.
Det urbana omlandet kan indelas i tre zoner. I söder och på småöarna möter en omfattande fritidsbebyggelse som alltmer tenderar att övergå till permanentbebyggelse. Österut, mot Bollebygd och Landvetter, förekommer en utpräglad semiurban zon med "hästgårdar" och permanent bebyggelse på pendlingsavstånd. Mot norr, på Hisingen och utefter Göta älv samt i Säveåns nedre dalgång, möter ett industripåverkat landskap.
KÄLLOR:
TEXT - Sporrong, Ulf: Odlingslandskap och landskapsbild. 1996.
KARTBILD - Sveriges nationalatlas Kulturlandskapet och bebyggelsen. 1994.