Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster null kn, KULTURLANDSKAPSREGION SYDBOHUSLÄN, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Södra Bohuslän, med öarna Hisingen, Tjörn och Orust samt inlandshäradena på fastlandet, skiljer sig från de inre delarna av Bohuslän på flera salt. Landskapsbilden präglas har ännu på många håll av skoglös inägomark eller betesmark bland kala hällar. Den tidiga skogsbristen gjorde stenmurar till en allmän hägnadstyp. Lerslätterna i dalarna är fullt uppodlade och de goda förutsättningarna för åkerbruk ledde på flera håll till koncentrerade jordbruksbyar, av vilka flera, trots utskiftning, ännu har kvar sin gamla karaktär. Fiskebebyggelsen utefter själva kustzonen härstammar från 1500-talet och tillhör de verkligt unika inslagen i regionen. Genom fiskerinäringens ändrade villkor är denna bebyggelse under funktionsomvandling. I området förekommer också omfattande rester efter stenbearbetning.
KÄLLOR:
TEXT - Sporrong, Ulf: Odlingslandskap och landskapsbild. 1996.
KARTBILD - Sveriges nationalatlas Kulturlandskapet och bebyggelsen. 1994.