Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster null kn, KULTURLANDSKAPSREGION NORRA HALLAND, Halland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Kusten präglas av klippor och berg i dagen. Större delen av området ligger under högsta kustlinjen. Den stora israndbildningen Fjäråsbräcka bildar enkarakteristisk gräns mot skogsbygden i öster. Kusten domineras av fritidsbebyggelse men har finns även en äldre bebyggelse med anknytning till sjöfarten, bl.a. "kaptensgårdar". Området innanför kusten har agrar prägel med tonvikt på djurhållning. Bebyggelsen finns dels samlad i byar, dels i form av vid skiftet utflyttade ensamgårdar. Mot gränsen till Västergötland finns planterad granskog på tidigare ljunghedar men också ek- och bokskog.
I norr är området påverkat av närheten till Göteborg med ett relativt stort inslag av "hästgårdar" och annan semiurban bebyggelse. Särskilt gäller detta den i många avseenden speciella Onsalahalvön. Av industriella byggnader på den likaledes särpräglade Säröhalvön märks Ringhals kärnkraftverk och Värö bruk.
KÄLLOR:
TEXT - Sporrong, Ulf: Odlingslandskap och landskapsbild. 1996.
KARTBILD - Sveriges nationalatlas Kulturlandskapet och bebyggelsen. 1994.