Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster null kn, KULTURLANDSKAPSREGION NORRA NORRLANDS KUST- OCH ÄLVDALSBYGDER, Norrbotten

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Här finns en omfattande och relativt gammal (medeltida) agrar bebyggelse i Västerbottens kustland, speciellt runt Skellefteå. Utefter Skellefteälvens nedre lopp förekommer väl utvecklade terrasser på vilka ett för älvdalar i gemen typiskt kulturlandskap utvecklats. I samband med skiftena under 1700-och 1800-talen delades marken rätvinkligt från älven räknat i kilometerlånga remsor, innehållande åker och bebyggelse nere vid själva älven, som därefter följs av ängs- och skogsmark upp mot de omgivande höjderna. Dessa skiften ger landskapet ett "randigt" utseende, speciellt efter skogsavverkningar på vissa skiften.
I Norrbotten är dalgångarna utefter Pite, Lule och Råneå älvar uppodlade under högsta kustlinjen. Speciellt Luledalen har i sin nedre del ett öppet odlingslandskap med omfattande ladriken men också ett utbrett tätortslandskap med hamnar och industrier. Den agrara bebyggelsen kan härledas ur relativt löst sammansatta byklungor, omgivna av åker och hårdvallsäng. Åkern låg före skiftena i ensäde. Den trädades inte men avsevärda arealer låg i linda innanför gärdeshägnaden. Lindan räknades kameralt som åker. Byarna kännetecknades av en relativt stark ägoblandning. Åkrarna hade oftast blockform och fördelningen mellan gårdarna saknade systematik efter vad vi vet i dag. Därmed kan vi konstatera att norra Norrland och stora delar av södra Norrland kännetecknats av ett outvecklat tegskifte som bara på enstaka platser har paralleller i södra Sverige.
På grund av naturgeografiska orsaker har Piteälvens dalgång en betydligt lägre uppodlingsgrad, bortsett från området kring mynningen. Mellan Pite och Lule älvars dalgångar finns ett välbevarat agrart kulturlandskap med bebyggelse i lidlägen. Fäbodbruk förekom här i ungefär samma omfattning som i Norrlands inland.
Utefter den oreglerade Kalixälven finner vi ett kulturlandskap med öppna bygder runt Övermorjärv samt norrut från Överkalix mot Rödupp. På senare tid har den traditionella jordbruksdriften ersatts med omfattande bärodling.
KÄLLOR:
TEXT - Sporrong, Ulf: Odlingslandskap och landskapsbild. 1996.
KARTBILD - Sveriges nationalatlas Kulturlandskapet och bebyggelsen. 1994.