Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster null kn, KULTURLANDSKAPSREGION ÖSTERGÖTLAND VÄSTANSTÅNG, Östergötland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Området vilar på kambrosilurberggrund och utgör till största delen ett flackt, öppet landskap med vid utblick från befintliga utsiktspunkter. Urbergshorsten Omberg och Holaveden i söder är högre än det övriga landskapet. Området är till allra största delen beläget under högsta kustlinjen. Jordmånen bestar såväl av bördig moränlera som av glaciala leror.
Den agrara produktionen är av tradition främst inriktad på spannmal - gammal tvåsädesbygd - och jordbruket domineras av stora eller mycket stora enheter, ofta med ett extremt rationaliserat agrarlandskap. Här och var finns rester av en äldre bybebyggelse, inte sällan en gång geometriskt regelbunden, reglerad i s.k. laga läge. Mot söder vidtar vidsträckta äldre ängs- och hagmarker, i dag mestadels lövskogsbevuxna.
Tätorterna är ofta små, några har bevarat medeltida gatunät och ålderdomlig bebyggelse (Skänninge, Vadstena). Övergången till odlingslandskapet är skarp. Den agrara prägeln understryks av stora silo- och magasinsanläggningar som dominerar landskapet.
KÄLLOR:
TEXT - Sporrong, Ulf: Odlingslandskap och landskapsbild. 1996.
KARTBILD - Sveriges nationalatlas Kulturlandskapet och bebyggelsen. 1994.