Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, VASASTAN, SKÖVDE, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
1903 gjordes en ny stadsplan för utvidgning av Skövde stad. Planen omfattade området söder om centrum, väster om stambanan och avgränsades i söder av ett industrispår till cementfa-briken som beskriver en båge från stambanan mot söder och därefter mot sydväst. Vasastaden kallas den del av området som ansluter till centrum i norr och begränsas av vägen mot Skara och Varnhem i väste och av Vasagatan i söder.

Denna stadsdel började bebyggas omedelbart efter att stadsplanen fastställts och kom därför helt att till stora delar präglas av den då högaktuella jugendstilen. De första hus som byggdes inom området var stora privatvillor av sten. Officerarna kom helt naturligt att utgöra en stor del av byggherrarna i den nya stadsdelen då Livgardets husarers etablissement planerades på andra sidan om järnvägen. Den nya esplanaden Vasagatan slutade i en järnvägsövergång i anslutning till detta. Andra prominenta personer i staden kom också snart att uppföra sina vil-lor här och en del byggmästare byggde hyreshus i villastil med några få lägenheter. Stadens äldre esplanad Drottninggatan och Storgatan drogs fram till järnvägsövergången och samman-strålade där med den nya Vasagatan så ett en stjärnplats uppstod och här uppfördes en del stora hyreshus i flera våningar som uppvisar enastående exempel på jugendstilens alla karak-täristika. Stadsdelen Vasastaden omfattar också bebyggelse från 1920- och 30-talen och spe-ciellt från början på 1930-talet finns exempel på monumentalarkitektur av stort intresse.

Vasastaden är som helhet mycket väl bevarad. Gatunätet är intakt och med få undantag har husen i allt väsentligt kvar sina ursprungliga utseenden. Stadsdelen kom snart att fortsättas västerut i Västermalm och söderut i Södermalm. Gränserna mellan dessa stadsdelar framgår inte för ögat.