Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster null kn, KULTURLANDSKAPSREGION FINNVEDEN, Jönköping

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Området är beläget ovanför högsta kustlinjen. Det utgör en högslätt med små relativa höjdskillnader. Granskog dominerar men stora områden upptas av myrmarker. Endast i Lagadalen förekommer större öppna landskapspartier.
Den agrara bebyggelsen är ofta knuten till höjdlägen. Den bästa åkerjorden återfinns på flacka moränhöjder som åtminstone i de östra delarna utgör karakteristiska öar i skogshavet. Större orter saknas men här finns en stor mängd mindre orter som domineras av småföretag och legotillverkning, bl.a. Anderstorp, Gnosjö och Hillerstorp.
KÄLLOR:
TEXT - Sporrong, Ulf: Odlingslandskap och landskapsbild. 1996.
KARTBILD - Sveriges nationalatlas Kulturlandskapet och bebyggelsen. 1994.