Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster null kn, KULTURLANDSKAPSREGION MÄLARDALEN, Uppsala

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Regionen kan avgränsas som jordbruksbygderna inom Mälarens dräneringsområde. En litet avvikande region finner vi dock i sydvästra Närke. Detta är det karakteristiska sprickdalslandskapet, ett mosaiklandskap med lågt liggande styva och sent kultiverade, postglaciala leror, s.k. åkerleror, omväxlande med högre moränstråk i de mest skiftande mönster. I själva Mälaren är sprickdalarna vattenfyllda och utgör grunden för ett skärgårdslandskap. De stora och ofta långsträckta rullstcnsåsarna utgör också ett karakteristiskt inslag i Mälarlandskapet.
Mälardalen är rik på fornlämningar och har en specifik agrar bebyggelse, bestående av små, ofta geometriskt regelbundna, reglerade byar i laga läge, vilket bl.a. innebär att åkermarken skiftats i propor-tion till byamålet. Ofta följde man solskiftets ordningsföljd vid parcellfördelningen. Odlingsrytmen var tvåsäde.
Bebyggelsenamnen är stereotypa. Efter laga skifte utplånades många av de små bysamhällena men på några ställen finns ännu geometriskt utformade bebyggda bytomter, t.ex. i Örsundaåns dalgång. Speciellt utefter norra Mälarstranden återfinns ett godslandskap med karakteristisk lövvegetation - en rest från stormaktstidens Sverige - men regionen ger också många exempel på den medeltida högaristokratins gårdsanläggningar i mera centrala lägen.
Representativa landskap för Mälardalen finner vi på Fogdö och Selaön, speciellt Överselaö, i Södermanland samt inom hela området mellan Vasterås och Uppsala på de slätter som berörs av Svartån, Sagåns, Örsundaåns och Fyrisåns vattensystem. Ett annat kärnområde utgörs av Enköpings-Näs och Trögd.
KÄLLOR:
TEXT - Sporrong, Ulf: Odlingslandskap och landskapsbild. 1996.
KARTBILD - Sveriges nationalatlas Kulturlandskapet och bebyggelsen. 1994.