Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster null kn, KULTURLANDSKAPSREGION SÖDRA SMÅLANDS KUSTBYGD, Kalmar

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Området ligger under högsta kustlinjen, dvs. nedanför nivån 80-120 m ö.h. Söder om Kalmar utbreder sig en helåkerbygd med stora, moderna jordbruk. Norr därom är kusten flikigare med lövskogslandskap och större egendomar, t.ex. Strömserums träslott från 1750-talet vid Alsteråns mynning. Vid kus-ten finns rester av betade strandängar samt en hel del fritidsbebyggelse. Mot väster bildas en skarp gräns mot det barrskogsdominerade inlandet, som endast har mindre odlingsöar runt enstaka hemman.
Medeltidsstaden Kalmar har en fästningsstadsplan från 1600-talet. Området runt Kalmar präglas av flera större trafikleder, framför allt anslutningen till Ölandsbron norr om staden. Bland de mindre orterna kan nämnas Pataholm med välbevarad äldre bebyggelse samt Nybro i skogsbygden.
KÄLLOR:
TEXT - Sporrong, Ulf: Odlingslandskap och landskapsbild. 1996.
KARTBILD - Sveriges nationalatlas Kulturlandskapet och bebyggelsen. 1994.