Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kristianstad kn, KULTURLANDSKAPSREGION KRISTIANSTADSSLÄTTEN, Skåne

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Det är ett öppet landskap med lätta jordar och hög uppodlingsgrad. Vid sandkusten finns planterade skyddsskogar. Jordbruket är till stor del inriktat på industrigrödor, främst potatis. På flera håll finns stora industribyggnader i form av mejerier, brännerier, sockerbruk och stärkelsefabriker, varav många numera är övergivna. Inslaget av större gods och herresäten är påtagligt med flera exempel på välbevarade slott, ekonomibyggnader, alléer och parker, t.ex. vid Vittskövle och Trolle Ljungby. Runt Kristianstad finns ett konglomerat av småsamhällen och nere vid kusten en omfattande fritidsbebyggelse.
Till regionen kan Listerlandet också räknas. Listerlandets topografi kännetecknas av långsträckta drumliner på vars krön bebyggelsen ofta lokaliserats. Mot söder finns omfattande rester av betesmarker. Här möter en särpräglad bebyggelsebild med inslag av minkfarmar. I norr förekommer långa, utsträckta byar runt åkermarken på botten av den forna sjön Vesan. Denna öppna slätt är resultatet av ett av få lyckade sjösänkningsföretag i vårt land. På de flesta andra håll har den organogena jorden (torvjorden) oxiderat och krymt ihop med forsumpning av landskapet som följd.
KÄLLOR:
TEXT - Sporrong, Ulf: Odlingslandskap och landskapsbild. 1996.
KARTBILD - Sveriges nationalatlas Kulturlandskapet och bebyggelsen. 1994.