Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster null kn, KULTURLANDSKAPSREGION NORRA SKÅNES SKOGSBYGD, Skåne

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Området ligger i sin helhet över högsta kustlinjen och domineras av urbergsmorän. Det är kuperat och har en varierande uppodlingsgrad runt såväl byar som ensamgårdar. Lövskogsinslaget är betydande, men stora områden med granplanteringar förekommer. Hägnader av sten är karakteristiska. Dessa hägnader har i allmänhet kommit till i samband med laga skiftet på 1800-talet och ger landskapet en ålderdomlig prägel i en utsträckning som är ovanlig för Sverige.
Norra delen av området, Göinge, utgör till stor del medeltida kolonisationsbygd med låg uppodlingsgrad och karakteristisk ensamgårdsbebyggelse. Fortfarande finns här stora områden av ädellövskog, företrädesvis bokskog.
KÄLLOR:
TEXT - Sporrong, Ulf: Odlingslandskap och landskapsbild. 1996.
KARTBILD - Sveriges nationalatlas Kulturlandskapet och bebyggelsen. 1994.