Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borås kn, S:T SIGFRIDS GRIFTEGÅRD OCH SANKT SIGFRIDS KAPELLKREMATORIUM KYRKOMILJÖ, BORÅS, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
S:t Sigfrids griftegård med kapellkrematorium ligger skild från bostadsbebyggelsen i sydvästra Borås på en höglänt grusplatå vid Viskan, med utsikt mot staden åt nordost och ett skogsklätt bergsparti i sydost. Ån rinner utmed områdets nordvästra sida och östra sidan avgränsas med Jössagatan, på vars andra sida ett småindustriområde breder ut sig. I öster formas området till en snip, där Jössagatan i en T-korsning möter Gässlösavägen, som fortsätter längs griftegårdens sydöstra sida fram till Jössagården i söder. Där inryms idag Borås kommuns lokalförsörjningskontor bakom blåmålade plåt- eller träplank. Dess omgivningar, sydväst om griftegården, planar ut med vida gräsytor med hästhage och hopphinder. På andra sidan ån finns ridhuset Osdals lada byggt 1951 vid Varbergsvägen. Parallellt med denna trafikled går järnvägen. Längs Gässlösavägens östra sida ligger småindustrier i låga byggnader bakom röda plåt- eller träplank och fasader, samt Blå stjärnans djurklinik vid Stallgatan. I söder är ett bostadshus med trädgård, troligen uppfört under tidigt 1900-tal. Här är alltså en lantlig miljö med småskalig bebyggelse i Borås utkant. Grässluttningar leder upp till griftegårdens mur kring östra snipen och längs Gässlösavägen finns en infart till griftegården samt en parkering utanför muren. Barrträdsbeväxta branter reser sig utmed vägens östra sida.

Jössagatan kantas av lövträd och utanför griftegårdens stenmur finns en parkering och huvudinfarten till området. Norr om infarten finns vid gatan en kioskliknande liten byggnad av rött tegel med pulpettak och skärmtak på stolpar. Åt gatan vetter ett glasat parti och den förefaller ha tjänat som information för besökande till griftegården. Vid denna är en busshållplats anlagd. Längst i norr, utanför griftegården, skjuter en smal landtunga upp mellan Viskan och vägen, och där ligger två växthus med spetsbågsform vid vägen samt ett kontor för Borås kyrkogårdar.

KONTOR
Byggnaden har fyra huslängor kring en gård och är troligen uppförd under 1950-talet Fasaden är av tegel med grov och synlig ballast i ytan i munkförband. Liggande, rektangulära fönster är symmetriskt placerade med eller utan sidoluft i vita snickerier. Sadeltaken är valmade och täckta med trekupigt tegel och husen har gråmålad betongsockel. Huvudentrén vetter åt vägen och har en originaldörr av ramverk av trä och många små glasrutor, samt asymmetriskt trätrycke. På gården står flera arbetsfordon.