Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, ÖSTRA HUSBY KYRKA SOCKEN OCH KYRKOMILJÖ, Östergötland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
SOCKNEN
Östra Husby socken på Vikbolandet gränsar i norr till Bråviken. Ortnamn som Husby (Husaby) brukar räknas bland de ortnamn som anger en plats som tidigt ingick i den kungliga lokalförvaltningen och spelade en central roll. Till i början av 1600-talet ingick även det som idag är Kvarsebo socken norr om Bråviken. Färjan över Bråviken går mellan Östra Husby och Kvarsebo. Vägen mellan Norrköping och Arkösund går intill själva kyrkomiljön. Östra Husby är en jordbrukssocken och huvudnäringen har varit åkerbruk med strömmingsfiske och någon sjöfart som binäring. Bebyggelsen ligger ofta i höjdläge. Inom socknen ligger herrgården Mauritzberg.

KYRKOMILJÖN
Kyrkan är orienterad i nordnordväst/sydsydöstlig riktning. (För enkelhetens skull benämns det i övrigt i texten nedan som nord/sydlig riktning med tornet i norr och koret i söder.) Kyrkan ligger i ett markant höjdläge omgiven av äldre och mer sentida vägsträckningar. Söder om kyrkan finns parken till gården Älghammar samt Vikbolandsskolan, som är en relativt låg byggnad i trä och gult tegel. Skolan ligger vid vägen mot Kuddby och söderut längs vägen finns villabebyggelse. Väster om kyrkomiljön går landsvägen ut till Arkösundsvägen, som går i en båge norr om kyrkan. Nordväst om kyrkan ligger Gyllingegården med pastorsexpedition och församlingshem. Parallellt med kyrkogårdens västra begränsning leder en allé fram till Gyllingegården. Prästgården, som är omgiven av en stor trädgård, gränsar i sydöst till Gyllingegården. Bostadshuset är flankerat bl a av en rödfärgad magasinsbyggnad med svarta luckor. Sydväst om prästgården ligger den f d tiondeboden med angiven datering till 1854. Den har putsade, vitmålade fasader och en kraftig takgesims. Sadeltaket är täckt med enkupigt rött tegel. I nordväst finns en utbyggd källarnedgång.