Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrköping kn, DAGSBERGS KYRKA SOCKEN OCH KYRKOMILJÖ, Östergötland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Socknen
Dagsbergs socken är belägen på Vikbolandet och är en medeltida sockenbildning, omtalad år 1330 som Daxbergh. Dagsbergs socken omfattande under medeltiden troligen även delar av Krokeks socken. Socknen är rik på fornlämningar och runt kyrkbyn finns flera fornlämningskoncentrationer som tyder på en tidig etablering. Vikbolandet tillhör östra Östergötlands odlingsbygd och huvudnäringen har varit åkerbruk med fiske i Bråviken som binäring. I socknens norra del är ruinerna efter Bråborgs kungsgård belägna. Slottet finns avbildat i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et hodierna. På en ö i Bråviken låg Bråborg slotts djurgård, Djurön. Ön inköptes 1911 av norrköpingsfabrikören Per Schwartz som anlade en storartad parkanläggning vid Djurö gård. Han anlade samtidigt en imponerande kvarnanläggning av sten. Under 1700-talet låg tingshuset för Lösings härad vid Dagsbergs kyrka. Styrstad var i äldre tider tingsställe för Lösings härad och år 1793 flyttade det tillbaka till Styrstad. Landsvägen mellan Norrköping och Arkösund passerar söder om kyrkan.

Kyrkomiljön
Dagsbergs kyrkby ligger i ett dominant läge på en bergshöjd i västra delen av Vikbolandet. Vid den äldsta kända karteringen som utfördes 1690 finns tio hus grupperade runt kyrkan. Kyrkbyn laga skiftades 1837-39, men en stor del av gårdarna ligger ännu kvar runt kyrkan. Gårdarnas mangårdsbyggnader härrör företrädesvis från 1800-talets andra hälft. Skola och fattigstuga låg tidigare vid kyrkan, men när det på 1920-talet blev aktuellt att uppföra ny skola och nytt ålderdomshem placerades dessa på kyrkhöjdens norra del. Skolan och lärarbostaden uppfördes 1925 av trä i två våningar. Två år senare uppfördes ålderdomshem med samma utförande i en enhetlig gestaltning i 20-talsklassicism med faluröd fasader och flacka sadeltak. Strax utanför kyrkogårdsmuren i väster står två runstenar. Nordväst om kyrkan uppfördes i början av 1980-talet Dagsbergsgården, vilken inrymmer bl a församlingshem och pastorsexpedition. Den f d prästgården, Stenbro, är belägen en dryg kilometer norr om kyrkbyn. Den nuvarande mangårdsbyggnaden är uppförd 1787. Kyrkomiljön ingår som en väsentlig del av riksintresseområdet vid Dagsberg.