Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skövde kn, VÅMBS KYRKA KYRKOMILJÖ OCH SOCKEN, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
VÅMBS KYRKA är belägen i Våmbs socken alldeles väster om Skövde stadskärna. I den till stor del skogsklädda socknen på Billingen har funnits och finns ännu stora stenbrott och kalkbruk. Av den tidigare byn Brandstorp är endast några få gårdar bevarade. En mindre kyrkby återstår, trots 1800-talets skifte, i anslutning till Våmbs kyrka. Kyrkan är placerad på en markerad höjd på Billingens östra sluttning omedelbart väster om riksväg 49 från Skövde mot Skara. Byn och kyrkan nås söderifrån via Våmbsvägen. Vägen kantas av villor. En brant uppförslutande avfartsväg, "Kyrkbacken", leder fram till en parkeringsplats söder om kyrkan. På andra sidan "Kyrkbacken" ligger en relativt nybyggd skola med asfalterad skolgård mot norr. Norr om kyrkan går en mindre uppfart till en av kyrkans grindar. Utanför norra kyrkogårdsmuren slingrar sig Våmbsbäcken, kantad av en tät lövskogsdunge. Norr om bäcken ligger en rödmålad gård med tillhörande ladugård. En bro nordöst om kyrkan leder till denna gård, varpå vägen fortsätter till Våmbs norra delar. Mellan stadskärnan och Våmbs kyrka ligger kalkindustrin Cementa.

KYRKSTUGAN - I sluttningen mellan kyrkogården och Våmbsvägen i öster ligger den s.k. Kyrkstugan med tillhörande uthus. Byggnaden disponeras av församlingen för kyrklig verksamhet och som personalrum. Det rödmålade parhuset, troligen från 1800-talets slut, är klätt med faluröd panel och har tegeltäckt sadeltak samt vita, spröjsade fönster. Huset ligger i en trädgård med bl. a. fruktträd, inramad av en kallmurad stenmur.