Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Herrljunga kn, FÖLENE KYRKA KYRKOMILJÖ, Västra Götaland

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Fölene kyrka är belägen omkring fem kilometer väster om Herrljunga vid en korsning där vägen mellan Herrljunga och Eggvena möter vägen mellan Fölene och Remmene. Kyrkplatsen ingår i ett riksintresse för kulturminnesvården och ligger som ett nav för socknens tillfartsvägar och allmänna platser. Fölene kvarn är belägen västerut utmed Nossan som rinner ett stycke söder om kyrkplatsen, ett gravfält finns någon kilometer från kyrkan och i sydöst ligger bygdegården. Gravfältet är ett bygravfält från järnåldern och ett av Västergötlands största gravfält med omkring 200 fornlämningar. En busshållplats finns i norr nära kyrkogårdens parkering. Kyrkan ligger i en öppen jordbruksbygd med glest liggande gårdar på kullarna, där de är väl synliga med sina stora bostadshus i trä med tegeltak. Gården närmast i öster har en påfallande stor ladugård med mansardtak och en fönsterrad i takfallet. Längs västra sidan av kyrkogården går en smal väg som gör en skarp sväng västerut i höjd med sydvästra hörnet av kyrkogårdsmuren, och där står det gamla kyrkstallet. På andra sidan vägen ligger en gård.

F.D. KYRKSTALL - Det gamla kyrkstallet används idag som förråd men har kvar ett par spiltor och ett dass. Byggnadens ålder är okänd, men den har karaktären av sen 1800-talsbyggnad och är välbevarad. Det är en rektangulärt långsträckt byggnad med östra fasaden lagd på kyrkomuren. Byggnaden förefaller ha blivit förlängd ett kort stycke åt norr. Sadeltaket med taksprång är täckt av tvåkupigt tegel och fasaden av liggande spåntade smala bräder är målad med ockragul linoljefärg eller slamfärg medan fönstersnickerier, dörrar och knutar är röda. Huset har tre plankdörrar; åt norr finns en enkel dörr intill en högre tvåbladig port och på västsidan är en centrerad enkel dörr. På var sida om västdörren samt på östfasaden finns ett enluftsfönster med enbart ytterbåge som spröjsats till sex rutor.