Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Malmö kn, KULLADAL, PER ALBINS HEM, Skåne

 Miljö - Beskrivning

Beskrivning
Kringgärdat av småhus och motorväg ligger Per Albins hem som en liten, avskild enklav av flerbostadshus i stadsdelen Kulladal i södra Malmö.
Per Albins hem präglas av en enhetlig och tidstypisk arkitektur med låga hus i gult tegel och höga plåtklädda hus. Husen är grupperade kring en enplans butiksbyggnad med parkeringshus.

Kulladal avgränsas i öster av Trelleborgsvägen och i söder av Inre ringvägen. I väst ligger Gröndal och norr om Kulladal finns köpcentrat Mobilia.
Den huvudsakliga bostadsformen är enfamiljshus, varav en stor del utgörs av egnahem från tiden före 1940. Resterande bebyggelse utgörs mestadels av radhus. Det finns dock två områden med flerbostadshus inom Kulladal, Per Albins hem och Blekingsborg.

HISTORIK FÖRE 1955
Namnet Per Albins hem är en hyllning till statsministern Per Albin Hansson vars födelsehem finns bevarat vid Per Albin Hanssons väg, ett stenkast från området. Området var i huvudsak obebyggt fram till 1960-talet. En del hus fanns dock och det vägnät som fanns utlagt hade gatunamn som Tjäder- och Hägergatan.

BEBYGGELSE EFTER 1955 STADSPLANER; UTBYGGNADSHISTORIA
Platsen hade så sent som i generalplanen 1956 avsetts att bebyggas med småhus i likhet med resten av Kulldal. Behovet av nya bostäder var dock större än beräknat och i en reviderad generalplan för Malmö från 1962 hade ytterligare stora områden reserverats för höghusbebyggelse, bland annat Per Albins hem.
Stadsplanen för Per Albins hem fastställdes 1964. Den förespråkade en "utåtvänd" stadsplanelösning där bebyggelsen grupperades kring en butiksbyggnad med parkeringsgarage och omgavs av grönskande friytor för lek och rekreation. Det normala hade tidigare varit att bebyggelsen placerades runt en central grönyta.
Den "utåtvända" planen innebar också att området skulle nyttja redan etablerade konsumtions- och serviceinrättningar i Kulladal. På Per Albins hem skulle det enbart finnas en byggnad för närbutiker samt bilservice vid infarten.
Bebyggelsen i området skulle omfatta tre- och åtta våningshus samt enplans radhus. Flerbostadshusen skulle omfatta cirka 750 lägenheter och det skulle finnas parkering för 1180 bilar. För att skapa en bilfri tillgänglighet lades en gång- och cykelväg runt området.
Utgångspunkt för planen var att den intilliggande järnvägen mellan Malmö och Falsterbo planerades att läggas ner och att detta område skulle bli till parkmark samt att den intilliggande Trelleborgsvägen avsågs att byggas ut till motorväg.
Invändningar mot planen kom både från den intilliggande Egnahemsföreningen som ansåg sig blivit lurad på en låg villabebyggelse och från byggnadsstyrelsen som ansåg att husen ur bullersynpunkt var för höga för att läggas så nära den planerade motorvägen. Trots dessa invändningar fullföljdes den tänkta stadsplanen. Husen ritades och uppfördes 1964.

BOSTÄDER OCH BOENDE
Lägenheterna i området är anpassade till 1960-talets barnfamilj och utgörs därför till största delen av trerummare. Antalet tvåor och fyror är något mindre medan ettor finns det endast ett fåtal. Samtliga lägenheter är bostadsrätter. Per Albins Hem har ett högt kvarboende vilket ger en hög medelålder i området.

ARKITEKTER OCH BYGGHERRAR
Alla husen som ingår i Per Albins hem ritades 1964 av HSB Arkitektkontor i Malmö. Byggherre var HSB genom de två bostadsrättsföreningarna Kulladal och Per Albins hem. Även butiksbyggnaden och garaget är utförd i samma regi.

TRAFIK
Per Albins hem har endast en tillfartsgata och utanför bebyggelsen finns grönområden. Platsen präglas av ett visst lugn men samtidigt är bilens närvaro är ändå påtaglig. Områdets kärna utgörs av en stor garagebyggnad med parkeringsdäck. Dessutom står bilar parkerade längs hela Kulladalsgatan som går runt parkeringshuset. Grönskan dämpar visserligen ljudet från motorvägen i öster men dess närvaro är ändå märkbar. Genom en tunnel under motorvägen kan gående och cyklande nå Västra Söderkulla på andra sidan.
Den tidigare servicestationen vid infarten har omvandlats till annan verksamhet. Allmänna kommunikationer saknas i direkt anslutning till Per Albins hem men finns inom gångavstånd på Per Albin Hanssons väg.

SERVICE
Inne i själva Per Albins hem är servicenivån låg. Här finns endast en matvarubutik och en frisörsalong. Övrig service finns vid Per Albin Hanssons väg eller på köpcentrat Mobilia norr om Kulladal.

BEBYGGELSEKARAKTÄR
Per Albins hem bryter Kulldals låga profil med mestadels enfamiljshus. På ett för tiden helt typiskt sätt består bebyggelsen av åttavånings skivhus och trevånings lamellhus. I norr och söder reser sig de höga husen, och däremellan finns den lägre bebyggelsen. Husen har, till skillnad från områden som planerades omkring 1960, placerats i ett strikt mönster, vinkelrätt mot varandra och med minimala förskjutningar. Planen avviker också på så sätt att grönytorna placerats utanför området istället för i mitten vilket tidigare var regel. Centralpunkten i området är ett torg med butikslänga och garage med parkeringsdäck. Genom att bilar och parkering har koncentrerats till det centrala garaget har gårdarna kunnat utnyttjas till en rik plantering med träd och annan grönska. Där finns också en stor uppsättning av lekredskap samt tennisbana och boulebana.
De höga husen har fått nya fasader medan de låga har kvar sin tidstypiska utformning: enkla huskroppar med platta tak, fasader i gult tegel, den ena långsfasaden bestående av sammanhängande partier med indragna balkonger och däremellan tegelpartier.
Per Albins hem har ett lugn och avskildhet, nästan så att området känns otillgängligt, främst beroende på läget i staden och den enda möjliga tillfarten med bil, via Per Albin Hanssons väg vilken inte är att betrakta som en viktig genomfartsled.